sahypa_banner

önümleri

Fiberglas

“Chongqing Dujiang Composites Co., Ltd”gowy süýümli aýna material üpjün edijilerinden biridir.Siçuanda ýerleşýän süýümli aýna zawodymyz bar.Ajaýyp aýna süýüm öndürijileriniň arasynda hakykatdanam gowy işleýän süýümli aýna aýlanýan öndürijiler bar, CQDJ hem şolaryň biridir. Biz diňe süýümli çig mal bilen üpjün ediji bolman, eýsem fiberglas bilen üpjün ediji hem bolýarys. 40 ýyldan gowrak. Biz Hytaýyň hemme ýerinde süýümli aýna öndürijiler we süýümli aýna öndürijiler bilen gaty tanyş.

 • Süýümli aýna dokalan hereketlendiriji mat

  Süýümli aýna dokalan hereketlendiriji mat

  Dokalan hereket kombinasiýasyMattäze görnüşidirsüýümli aýnadüşektarapyndan ýasaldyKesilen ýüplükwedokalan aýlaw.The dogralan ýüplergatlak 100g / -den-900g /, dokalan aýlaw300g / -den bolup biler001500g /.Munuň üçin amatlyPoliester rezin, VinyI rezin, Epoksi rezinwe Fenolik rezin.Esasan gaýykda, awtoulag panelinde, awtoulag we gurluş bölümlerinde ulanylýar.

 • Fiberglasdan ýasalan örtük üpjün edijileri frp grp ýörelgesi

  Fiberglasdan ýasalan örtük üpjün edijileri frp grp ýörelgesi

  Fiberglasdan ýasalan örtükizoftaliki, ortorfaliki, şol sanda doýmadyk rezinleriň matrisasynda bejerilen tagta görnüşli materialdyr,vinil esterwe fenolik, süýümli aýnanyň berkidilen çarçuwasy bilen, belli bir tizlik bilen ýörite önümçilik prosesinde aýlanýar.

  CQDJ galypdan minnetdarlygyň gurluşy

  CQDJ galypdan ýasalan minnetdarlyk, aýna aýna bilen dokalan we soňra bir galyndyda bir bölekde bejerilýär.

  1. Çybynlaryň biri-birine bagly gurluşy bilen doly emdirilmegi, uly poslama garşylygy üpjün edýär.

  2. Bütin gurluş hatda ýüküň paýlanmagyna hem kömek edýär we goldaýan gurluşygyň gurulmagyna we mehaniki aýratynlyklaryna goşant goşýar.

  3. Ajaýyp ýüz we süýşýän ýer öz-özüni arassalamaga kömek edýär.

  4. aveapyk ýer, süýşmäge garşy gowy işlemegi üpjün edýär we örtülen üst has gowy.

 • Agaç we bag üçin süýümli aýna zawody

  Agaç we bag üçin süýümli aýna zawody

  Thesüýümli aýnasüýümli aýna materialdan ýasalan paýyň ýa-da postyň bir görnüşidir.Köplenç bagçylyk, abadanlaşdyryş, gurluşyk we oba hojalygy ýaly dürli programmalarda ulanylýar.Süýümli aýna taýaklary ýeňil, çydamly we howa we himiki maddalara çydamly.Olar köplenç ösümlikleri goldamak, haýat atmak, araçäkleri bellemek ýa-da gurluş goldawy üçin ulanylýar.

 • Kabel üçin süýümli aýna izolýasiýa hasasy FRP hasasy

  Kabel üçin süýümli aýna izolýasiýa hasasy FRP hasasy

  Süýümli aýna izolýasiýa hasasy:Strengthokary güýçli izolýasiýa çybygy, ýokary güýçli we ýokary modully aýna süýümli güýçlendirilen epoksi rezinden ýasalan we ýörite proses arkaly işlenýän izolýasiýa birleşýän materialyň bir görnüşidir.Onda ýeňil agram we ykjamlyk, uzak ömür we ýokary güýç, poslama garşylyk, ýokary temperatura garşylyk, hapalanma garşylygy we ýer titremesine garşylyk aýratynlyklary bar..Önümiň reňki, diametri we uzynlygy müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner.Häzirki wagtda ýokary woltly geçiriji, ýyldyrym tutujylary we podstansiýalar ýaly elektrik izolýasiýa meýdanlarynda giňden ulanylýar.

 • Süýümli aýna tegelek turba öndürijileri çeýe aýna süýümli turba

  Süýümli aýna tegelek turba öndürijileri çeýe aýna süýümli turba

  Thesüýümli aýna tegelek turbaýokary hilli süýümli aýna materiallardan ýasalan köpugurly we çydamly silindr gurluşydyr.Gurluşyk, önümçilik we in engineeringenerçilik taslamalary ýaly dürli programmalar üçin ýeňil, ýöne güýçli.Turbanyň tekiz üstü aňsat işlemegi we gurnamagy üpjün edýär, poslama garşy tebigaty bolsa içerde we daşarda ulanmak üçin amatly edýär.Ajaýyp güýç-agram gatnaşygy bilen süýümli aýna tegelek turba has ýokary öndürijiligi we uzak ömri hödürleýär we köp sanly programma üçin ygtybarly we tygşytly çözgüt bolýar.

 • Süýümli aýna turba süýümli aýna turba ýokary güýç

  Süýümli aýna turba süýümli aýna turba ýokary güýç

  Fiberglas turbasy:Fiberglasturba öýi abadanlaşdyryş materialynyň bir görnüşidir.Nebit, elektrik energiýasy, himiýa senagaty, kagyz öndürmek, şäher suw üpjünçiligi we zeýkeş, zawod lagymlaryny arassalamak, deňiz suwlaryny süýjediji, gaz geçiriji we ş.m.

 • Fiberglas pultruded grating frp strongwell fibergrate

  Fiberglas pultruded grating frp strongwell fibergrate

  Süýümli aýna pultrudirlenen örtük, süýümli aýna örtükleriň bir görnüşidir, süýümli aýna süýümleri rezin hammamdan, soňra bolsa gyzdyrylan örtük arkaly örtük görnüşini emele getirýär.Bu amal, güýçli, ýeňil we poslama garşy material döredýär, bu adatça pyýada we platforma we ýokary gurluş we pes tehniki hyzmat talap edilýän beýleki gurluş düzüm bölekleri ýaly önümçilik we täjirçilik goşundylarynda ulanylýar.Pultruded dizaýny ajaýyp ýük göteriji mümkinçilikleri we himiki we daşky gurşaw faktorlaryna garşylygy üpjün edýär.Mundan başga-da, süýümli aýna örtüginiň geçiriji däl häsiýetleri ony elektrik we howply şertlerde ulanmak üçin amatly edýär.

 • Fiberglas c kanal grp gurluş görnüşi

  Fiberglas c kanal grp gurluş görnüşi

  Fiberglas C kanalytarapyndan döredilen gurluş düzüm bölegi bolup durýarsüýümli aýna- güýç we ýük göterijilik ukybyny ýokarlandyrmak üçin C görnüşinde işlenip düzülen polimer (FRP) material.C kanaly yzygiderli ölçegleri we ýokary hilli gurluşy üpjün edip, pultrusion prosesi arkaly döredilýär.

 • Süýümli aýna inedördül turba içi boş frp turba öndürijileri

  Süýümli aýna inedördül turba içi boş frp turba öndürijileri

  Süýümli aýna kwadrat turbamyzprogrammalaryň giň topary üçin güýçli we köp taraply çözgüt hödürleýär.Qualityokary hilli süýümli aýna berkidilen polimer (FRP) birleşmesi bilen gurlan,bu süýümli aýna turbaagyr şertlere garşy durmak we uzak möhletli öndürijilik bilen üpjün etmek üçin döredildi.Lighteňil tebigaty bilen dolandyrmak we gurmak aňsat, gurluşyk taslamalary üçin amaly saýlama bolýar.Süýümli aýna kwadrat turbaçydamlylygyny we pes hyzmatyny üpjün edip, howa çalşygyna, UV şöhlelerine we himiki serişdelere çydamlydyr.Geçiriji däl häsiýetleri ony elektrik gurnamalary üçin ygtybarly görnüşe öwürýär.Sleumşak görnüşi we düzülip bilinýän görnüşleri bilen,bu süýümli aýna inedördül turbagüýç, çydamlylyk we estetika talap edýän islendik taslama ajaýyp goşundy.

 • Aýna süýümli paneli herekete getirilen süýümli aýna

  Aýna süýümli paneli herekete getirilen süýümli aýna

  Embygnalan panel panelleri 528S, silan esasly çygly serişde bilen örtülen we gabat gelýän tagta üçin egrem-bugram hereket.doýmadyk poliester rezin(UP) we esasan aç-açan tagta we aç-açan tagta duýmak üçin ulanylýar.

  MOQ: 10 tonna

 • Jushi aýlanýan aýna süýümli süýümli aýna ýaragly elektron aýna

  Jushi aýlanýan aýna süýümli süýümli aýna ýaragly elektron aýna

  Gurnalan hereketSpreý-up, doýmadyk poliester bilen gabat gelýän silan esasly ululyk bilen örtülendir,winil ester,we poliuretan rezinleri.180 köpugurly umumy maksatdyrpürkmekgaýyklar, ýahtalar, sanitariýa enjamlary, basseýnler, awtoulag bölekleri we merkezden gaçyryş guýma turbalary öndürmek üçin ulanylýar.

  MOQ: 10 tonna

 • Süýümli aýna mesh 50sqm 145g gipslemek we görkezmek

  Süýümli aýna mesh 50sqm 145g gipslemek we görkezmek

  Alkali çydamly aýna süýümli meshaşgarsyz ýa-da ýumşak aşgazan dokalansüýümli aýna, soň bolsa aşgazana çydamly ýelim bilen örtülendir we ýokary gyzgynlyk bilen gutarýar.Alkogol garşylygy, çeýeligi we ýokary dartyş güýji bar, mydama ýylylyk izolýasiýasy, gidroizolýasiýa we gurluşyk meýdançasynda ýarylmaga garşylyk üçin ulanylýar.

  MOQ: 10 tonna

123Indiki>>> Sahypa 1/3

Pricelist üçin sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

SORAGY tabşyrmak üçin basyň