sahypa_banner

önümleri

Fiberglas pultruded grating frp strongwell fibergrate

gysga düşündiriş:

Süýümli aýna pultrudirlenen örtük, süýümli aýna örtükleriň bir görnüşidir, süýümli aýna süýümleri rezin hammamdan, soňra bolsa gyzdyrylan örtük arkaly örtük görnüşini emele getirýär.Bu amal, güýçli, ýeňil we poslama garşy material döredýär, bu adatça pyýada we platforma we ýokary gurluş we pes tehniki hyzmat talap edilýän beýleki gurluş düzüm bölekleri ýaly önümçilik we täjirçilik goşundylarynda ulanylýar.Pultruded dizaýny ajaýyp ýük göteriji mümkinçilikleri we himiki we daşky gurşaw faktorlaryna garşylygy üpjün edýär.Mundan başga-da, süýümli aýna örtüginiň geçiriji däl häsiýetleri ony elektrik we howply şertlerde ulanmak üçin amatly edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


Önümiň beýany

Highokary hilli tanatmaksüýümli aýna pultrusion örtük, dürli önümçilik we täjirçilik goşundylary üçin innowasiýa we köptaraply çözgüt.Bu çydamly we ýeňil örtük, ýokary işlemegi we howpsuzlygy üpjün etmek bilen bir hatarda aşa şertlere çydamlydyr.Güýçli we poslama garşy süýümli aýna berkidilen plastmassa (FRP) garyndysyndan ýasalan, biziňpultrusion panjarapolat ýa-da alýumin ýaly adaty materiallar bilen deňeşdirilende ajaýyp berkligi we uzak ömri üpjün edýär.Bu diňe bir tehniki hyzmatyň çykdajylaryny azaltmak bilen çäklenmän, uzak möhletde has tygşytly çözgüt hem hödürleýär.Biziňkisüýümli aýna pultrusion örtüküýtgeşik pultruziýa prosesi bilen ýörite işlenip düzülendir, netijede çeýeligi bozmazdan ajaýyp ýük göterijilik ukybyny hödürleýän gözenek nagşy ýüze çykýar.Açyk gözenek dizaýny, çyglylygy ýa-da howa çalşygyny alada goýýan amaly programmalar üçin iň oňat zeýkeş we howa akymyny üpjün edýär.Howpsuzlyk birinji orunda durýar webu gözeneksüýşmek garşylygy nukdaýnazaryndan senagat standartlaryndan ýokary bolup, ony senagat zawodlary, himiýa gaýtadan işleýän desgalar, suw arassalaýjy desgalar we deňiz platformalary ýaly dürli gurşaw üçin ygtybarly we ygtybarly pol görnüşine öwürýär.Gurnamak biziň bilen şemaldyrsüýümli aýna pultrusion örtük.Onuň ýeňil tebigaty, gurnama wagtyny we çykdajylaryny azaldyp, işlemegi we ýerleşdirmegi kynçylyksyz edýär.Panelstrukturalaýyn bitewiligini bozmazdan, islenýän ululyga we görnüşe aňsatlyk bilen kesilip bilner, belli bir taslama talaplaryna laýyksyz sazlamaga mümkinçilik berer.Biziňkisüýümli aýna pultrusion örtükdiňe bir işlemän, estetiki taýdan hem ýakymlydyr.Islendik dizaýn ýa-da binagärlik stiliniň üstüni ýetirýän dürli reňklerde we ýerüsti bezeglerde bar.Onuň tekiz we poslama çydamly üstü minimal tehniki hyzmaty talap edýär we arassalamak aňsat.Bizi saýlaňsüýümli aýna pultrusion örtükajaýyp hili, berkligi we ygtybarlylygy üçin.Iň ýokary ýük göterijilik ukyby, güýçlendirilen howpsuzlyk, täsirli zeýkeş, amatly howa çalşygy we kynçylyksyz gurnamak ýaly köp sanly peýdalary başdan geçiriň.Wagtyň synagyndan hakykatdanam durýan we ähli garaşýan zatlaryňyzdan ýokary bolan örtük çözgüdine maýa goýuň.

Önümleriň aýratynlygy

Fiberglas pultrusion panjarasy, dürli programmalar üçin ileri tutulýan saýlama aýratynlyklaryny hödürleýär.Fiberglas pultruziýa örtüginiň düşündirip boljak käbir aýratynlyklary:

Çydamlylygy: Fiberglas pultruziýa örtügi ýokary çydamly we poslama, çüýremegine we howa çalmagyna çydamlydyr.Gurluşyklarynda ulanylýan süýümli aýna kompozit material ajaýyp güýç we uzak ömri üpjün edýär, süýümli aýna örtüginiň daşky gurşawyň ýaramaz ýagdaýyna çydap biljekdigini üpjün edýär.

Lighteňil: Agaç ýa-da metal ýaly adaty örtük materiallary bilen deňeşdirilende, fiberglas pultrusion örtük ýeňil.Bu olary daşamagy, dolandyrmagy we gurmagy aňsatlaşdyrýar.Peseldilen agram dizaýnda has çeýeligi we has aňsatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Strengthokary güýç-agram gatnaşygy: weeňil tebigatyna garamazdan, süýümli aýna pultruziýa örtügi ajaýyp güýç hödürleýär.Fiberglasyň mahsus güýji we pultrusion önümçilik prosesi güýçli we ygtybarly, ep-esli täsire we stres ýüklerine garşy durmaga ukyply panjara getirýär.

Pes tehniki hyzmat: Süýümli aýna pultruziýa örtügi minimal tehniki hyzmaty talap edýär.Birleşdirilen material çüýremäge, poslama we zyýankeşlere garşydyr.Agaçdan tapawutlylykda, yzygiderli boýamak ýa-da boýamak zerurlygy ýok.Arassalamak ýönekeý we esasy arassalaýjy serişdeler we suw bilen edilip bilner.

Köpdürlüligi: Süýümli aýna pultruziýa örtügi ýokary derejeli we köp sanly amaly üçin amatly.Residentialaşaýyş, söwda we önümçilik maksatlary üçin ulanylyp bilner.Material aňsatlyk bilen kesilip, dürli ululyklara we konfigurasiýalara şekillendirilip bilner, bu aýratyn taslama talaplaryna laýyk gelmäge mümkinçilik berer.

Howpsuzlyk: Bu örtükler howpsuzlygy göz öňünde tutup düzülendir.Süýümli aýna pultruziýa örtügi, dürli howpsuzlyk ülňülerine laýyk gelmek ýa-da belli bir ýerlerde girişi çäklendirmek üçin elektrik geçirijiligi, geçirijilik däl ýa-da ýörite örtük ýaly dürli stil we aýratynlyklar bilen öndürilip bilner.Mundan başga-da, süýümli aýnanyň geçirijiliksiz tebigaty, elektrik howpsuzlygy aladalanýan programmalar üçin iň amatly saýlawy edýär.

Estetika: Fiberglas pultrusion panjarasy arassa we döwrebap görnüşi hödürleýär.Daş-töwerekdäki gurşawy doldurmak üçin dürli reňklerde, stillerde we dokumalarda öndürilip bilner.Galyňlaşdyrmagyň tekiz we gutarýan ýeri, minimal saklanmagy talap edýän estetiki taýdan ýakymly görnüş berýär.

Bu düşündirip boljak aýratynlyklar, süýümli aýna pultruziýa örtügini ulanmagyň artykmaçlyklaryny görkezýär.Çydamlylygy we pes tehniki talaplaryndan başlap, köpugurlylygy we howpsuzlyk aýratynlyklaryna çenli bu örtük, adaty feýting materiallaryna ajaýyp alternatiwany üpjün edýär.

I görnüşi

X: Meşiň ululygy

:: BAR GÖRNÜŞI (TOP / IOT GOWY)

Z: Ruletka çyzygynyň merkeziniň merkezine

TYPE

I HIGH GOWY
(MM)

X (MM)

Y (MM)

Z (MM)

“STANDARD PANEL SIZE” (MM)

APPROX.Agram
(KG / M²)

Açyk bahasy (%)

# BARS / FT

DEükleme deflisi

I-4010

25

10

15

25

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

18.6

40%

12

Elýeterli

I-5010

25

15

15

30

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

14.3

50%

10

I-6010

25

23

15

38

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

12.8

60%

8

Elýeterli

I-40125

32

10

15

25

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

19.9

40%

12

I-50125

32

15

15

30

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

17.4

50%

10

I-60125

32

23

15

38

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

13.8

60%

8

I-4015

38

10

15

25

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

23.6

40%

12

Elýeterli

I-5015

38

15

15

30

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

19.8

50%

10

I-6015

38

23

15

38

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

17.8

60%

8

Elýeterli

I-4020

50

10

15

25

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

30.8

40%

12

I-5020

50

15

15

30

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

26.7

50%

10

I-6020

50

23

15

38

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

22.1

60%

8

T ýazyň

X: Meşiň ululygy

:: BAR GÖRNÜŞI (TOP / IOT GOWY)

Z: Ruletka çyzygynyň merkeziniň merkezine

TYPE

I HIGH GOWY
(MM)

X (MM)

Y (MM)

Z (MM)

“STANDARD PANEL SIZE” (MM)

APPROX.Agram
(KG / M²)

Açyk bahasy (%)

# BARS / FT

DEükleme deflisi

T-1210

25

5.4

38

43.4

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

17.5

12%

7

T-1810

25

9.5

38

50.8

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

15.8

18%

6

T-2510

25

12.7

38

50.8

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

12.5

25%

6

T-3310

25

19.7

41.3

61

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

13.5

33%

5

T-3810

25

23

38

61

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

10.5

38%

5

T-1215

38

5.4

38

43.4

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

19.8

12%

7

T-2515

38

12.7

38

50.8

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

16.7

25%

6

T-3815

38

23

38

61

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

14.2

38%

5

T-5015

38

25.4

25.4

50.8

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

10.5

50%

6

T-3320

50

12.7

25.4

38

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

21.8

32%

8

Elýeterli

T-5020

50

25.4

25.4

50.8

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

17.3

50%

6

Elýeterli

HL ýazyň

X: Meşiň ululygy

:: BAR GÖRNÜŞI (TOP / IOT GOWY)

Z: Ruletka çyzygynyň merkeziniň merkezine

TYPE

I HIGH GOWY
(MM)

X (MM)

Y (MM)

Z (MM)

“STANDARD PANEL SIZE” (MM)

APPROX.Agram
(KG / M²)

Açyk bahasy (%)

# BARS / FT

DEükleme deflisi

HL-4020

50

10

15

25

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

70.1

40%

12

HL-5020
4720

50

15

15

30

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

52.0

50%

10

Elýeterli

HL-6020
5820

50

23

15

38

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

44.0

60%

8

Elýeterli

HL-6520

50

28

15

43

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

33.5

65%

7

HL-5825

64

22

16

38

1220mm, ini 915mm
Uzynlygy 3050mm, uzynlygy 6100mm

48.0

58%

8

Elýeterli


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Pricelist üçin sorag

    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

    SORAGY tabşyrmak üçin basyň