sahypa_banner

önümleri

Agaç we bag üçin süýümli aýna zawody

gysga düşündiriş:

Thesüýümli aýnasüýümli aýna materialdan ýasalan paýyň ýa-da postyň bir görnüşidir.Köplenç bagçylyk, abadanlaşdyryş, gurluşyk we oba hojalygy ýaly dürli programmalarda ulanylýar.Süýümli aýna taýaklary ýeňil, çydamly we howa we himiki maddalara çydamly.Olar köplenç ösümlikleri goldamak, haýat atmak, araçäkleri bellemek ýa-da gurluş goldawy üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


MÜMKINÇILIK

Süýümli aýna paýyny saýlamagyň birnäçe sebäbi bar:

Çydamlylygy: Süýümli aýna taýajyklary gaty çydamly we çüýremegine, poslamaga we poslama çydamlydyr.Uzak wagtyň dowamynda açyk howada ulanmak üçin amatly bolup biler.

Lighteňil: Süýümli aýna taýajyklary metal ýa-da agaç ýaly beýleki materiallar bilen deňeşdirilende ýeňil.

Çeýeligi: Süýümli aýna taýajyklary birneme çeýelige eýe bolup, egilmäge ýa-da döwülmän çeýe durmaga mümkinçilik berýär.

Köpdürlüligi:Süýümli aýna bölekleri dürli zerurlyklara laýyk dürli uzynlykda, galyňlykda we dizaýnda bolýar.

Pes hyzmat: Çüýremeginiň öňüni almak üçin yzygiderli boýag ýa-da bejergini talap edýän agaç taýaklaryndan tapawutlylykda, süýümli aýna taýajyklary az hyzmat edýär.

Himiki çydamly:Süýümli aýna önümleri dökünleri, pestisidleri we beýleki bag ýa-da oba hojalyk önümlerini öz içine alýan himiki serişdelere garşydyr.Bu olary fermalarda, baglarda ýa-da himiki maddalara sezewar bolmagy mümkin abadanlaşdyryş taslamalarynda ulanmak üçin amatly edýär.

Umuman aýdanyňda, süýümli aýna berkligi çydamlylygy, ýeňil dizaýny, çeýeligi we pes tehniki hyzmaty hödürleýär, bu dürli açyk amaly programmalar üçin amaly saýlama bolýar.

GÖRNÜŞ

Süýümli aýna önümleriniň dürli pudaklarda we sazlamalarda dürli goşundylary bar.

Bagçylyk we abadanlaşdyryş: Süýümli aýna agaçlary ösümlikleri, agaçlary we üzümleri goldamak üçin baglarda we abadanlaşdyryş taslamalarynda köplenç ulanylýar.

Gurluşyk we wagtlaýyn haýat: Süýümli aýna taýaklary gurluşyk meýdançalarynda serhetleri bellemek, howpsuzlyk päsgelçiliklerini goramak ýa-da wagtlaýyn haýat döretmek üçin ulanylýar.

Oba hojalygy we ekerançylyk: Süýümli aýna hasalary ekinleri, trellis ulgamlaryny we üzümçilikleri goldamak, dogry ösmegi we öndürijiligi üpjün etmek üçin ulanylyp bilner.Mundan başga-da, ekinleriň dürlüligini, suwaryş liniýalaryny ýa-da beýleki möhüm maglumatlary görkezmek üçin bellikler ýa-da alamatlar bolup bilerler.

Dynç alyş we açyk meýdançalar: Süýümli aýna çadyrlary köplenç çadyrlary, tarplary we beýleki enjamlary ýere berkitmek üçin kempingde we açyk howada ulanylýar.

Sport we dynç alyş desgalary: Süýümli aýna taýaklary, adatça, sport meýdançalarynda we dynç alyş desgalarynda serhetleri bellemek, torlary berkitmek we berkitmek, maksat postlaryny ýa-da beýleki enjamlary durnuklaşdyrmak üçin ulanylýar.

Bellik we hadysany dolandyrmak: Süýümli aýna taýaklary çärelere, sergilere ýa-da gurluşyk meýdançalaryna alamatlar ýa-da bannerler üçin goldaw bolup biler.

Tr2 üçin süýümli aýna zawody

TEHNIKI INDEKS

Haryt ady

FiberglasÖsümlik paýlary

Material

FiberglasGöçürmek, Resin(UPRor Epoksi rezin), Fiberglas Mat

Reňk

Custöriteleşdirilen

MOQ

1000 metr

Ölçegi

Custöriteleşdirilen

Amal

Pultrusion tehnologiýasy

Faceüzü

Moumşak ýa-da çişirilen

Gaplamak we saklamak

• Plastmassa örtükli karton gaplama

• Takmynan bir tonna / palet

• Köpürjik kagyz we plastmassa, köpçülikleýin, karton guty, agaç palet, polat palet ýa-da müşderileriň talaplaryna laýyklykda


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Pricelist üçin sorag

    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

    SORAGY tabşyrmak üçin basyň