sahypa_banner

önümleri

süýümli aýna ýorgan

gysga düşündiriş:

Ot ýorganlaryýangyn saklaýan ýorganlar we gaçýan ýorganlar, ýaly materiallardan ýörite dokalan matalar;süýümli aýna ýylylygy we ýangyny izolirlemek funksiýasyny üpjün etmek.Panag gazanyna garşy göreşiň ýa-da gaçmak üçin ýapyň. Ot ýorgan gaty ýumşak ýangyn söndüriji.Oda çydamly we ýylylyk izolýasiýasynyň aýratynlyklary bar.Fireangynyň başlangyç tapgyrynda, betbagtçylygyň ýaýramagyna gözegçilik etmek üçin ýangyn iň çalt tizlikde söndürilip bilner.Wagtynda gaçmak üçin gorag elementi hökmünde hem ulanylyp bilner.Etorgan beden bilen örtülse, adam bedeni gowy goralyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


Görkezmäni ulanmak

• Önümi aňsatlyk bilen görlen we ýetilen ýere ýa-da çekmäniň içinde goýuň.

• fireangyn heläkçiligi ýüze çykanda, 2 sany gara lentany çekip, ýorgany çalt çykaryň.

• ankorgan açyň we galkan tutýan ýaly eliňizde saklaň.

• ody ýeňil ýapmak we şol bir wagtyň özünde ýylylygy ýa-da gazy öçürmek üçin ýorgan ulanyň.

• Sowuk bolýança goýuň

• Adamyň eşikleri ýanýan bolsa, pidany ýere zyňyň we derrew ot köýnegi bilen berk ýapyň we derrew lukmançylyk kömegini soraň.

Çäklendirilmedik ýaramlylyk möhleti: çenliot ýorgan bozulmaýar, hemişe gaýtadan ulanylyp bilner.

Programmalaryň giň gerimi: uly söwda merkezleri, myhmanhanalar, jaýlar, awtoulaglar, aşhanalar üçin amatly

Aýna süýümli önümler ýokary temperatura 550 dereje çydap biler.Ody täsirli izolýasiýa edip biler

Näme üçin ABŞ-ny saýlaň

 • Hünär önümçiligi, hil kepillendirilen,
 • Iň ýokary material, ýangyny söndürmekde has gowy.
 • Gowy el hünäri.
 • Bäsdeşlik bahasy.
 • Gowy hyzmat, hiliň kepili.

Mundan başga-dasüýümli aýnaoda çydamly mata, başgalaryny hem sazlap bilerissüýümli aýna mata, şeýle hem dürli aýratynlyklary öndürýärsüýümli aýnadokalan aýlaw wesüýümli aýna köpugurly mata.

süýümli aýna ýorgan

Ot ýorgan

Haryt Gyssagly süýümli aýna ýorgan
Material 100%süýümli aýna mata, süýümli aýna sapak, otdan goraýan lentalar
Galyňlyk 0.43mm ýa-da sazlaň
Düzgün ululygy 1,0 * 1,0 m, 1,2 m * 1,2 m, 1,2 m * 1.8m, 1.8m * 1.8m, 1,5 * 1,5m ýa-da özleşdiriň
rulonlarda ot ýorgan: 1m * 50m, 1m * 30m ýa-da sazlaň
Temperatureokary temperatura garşylyk 550 Selsiýadan ýokary
Meýdanyň agramy 430g / m2 ýa-da özleşdiriň
Bukja PVC ýumşak halta ýa-da gaty PVC guty
Şahadatnama ýa-da hasabat EN1869: 1997, BSEN1869: 1997, ASTM F 1989, AS / NZS 3504: 2006, MSDS
Aýratynlyk 1. Asbest däl.2.Gijilewük ýok.3.Fireangyn dörän halatynda, onuň bilen gaçmak mümkinçiligini artdyryp biler.

4. 100% bolýarsüýümli aýna mata,

5. Biz ony senagat standartlaryna laýyklykda berk durmuşa geçirýäris.

6. Dokamakdan başlap, tikinçilige çenli hemme zat özümiz gutarýar, şonuň üçin eltiş wagty gözegçilikde saklanýar.

 

Möhüm bellikler:

1. Önümi aňsatlyk bilen duýulýan we aňsatlyk bilen ýetip boljak ýerde berkidiň (meselem, girelgäniň gapysynyň arka tarapy, düşegiňiziň şkafynyň içinde, aşhanaňyzyň şkafynyň içinde, awtoulagyňyzyň magistraly we ş.m.).

2. Önümi her 12 aýdan bir gezek barlaň.

3. Önümde haýsydyr bir zeper ýa-da hapa bar bolsa, derrew çalşyň.

süýümli aýna ot ýorgan3
süýümli aýna ýorgan
süýümli aýna ot ýorgan5

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Pricelist üçin sorag

  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  SORAGY tabşyrmak üçin basyň