sahypa_banner

habarlar

 • Süýümli aýna örtükleri

  Süýümli aýna örtükleri

  süýümli aýna örtük Önümçilik programmalary Süýümli aýna örtük, kislotalar, aşgarlar we beýleki dürli himiki maddalar ýaly köp poslaýjy maddalara aşa çydamlydyr.Bu garşylyk esasan ...
  Koprak oka
 • Kompozit materiallarda süýümli aýna galyplaýyş amalynyň ulanylyşy

  Kompozit materiallarda süýümli aýna galyplaýyş amalynyň ulanylyşy

  Süýümli aýna galyplary, süýümli aýna bilen berkidilen materiallardan komponentleri emele getirmek üçin ulanylýan ýöriteleşdirilen prosesdir.Bu usul çydamly, ýeňil we çylşyrymly gurluşlary döretmek üçin süýümli aýnanyň ýokary güýç-agram derejesini ýokarlandyrýar.Bu proses industriýada giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Rezine düşünmek —— Häzirki zaman materiallarynyň diregi

  Rezine düşünmek —— Häzirki zaman materiallarynyň diregi

  Senagatlaryň we sarp edijileriň innowasiýa, dowamly we çydamly materiallary barha köp gözleýändigi sebäpli, dürli programmalarda reziniň roly ep-esli artdy.Resöne rezin näme we näme üçin häzirki dünýäde beýle möhüm boldy?Däp bolşy ýaly, tebigy rezinler ...
  Koprak oka
 • Release Agent näme

  Release Agent näme

  Release agent, galyndy bilen taýýar önümiň arasynda interfeýs hökmünde işleýän funksional madda.Çykaryjy serişdeler himiki taýdan çydamly we dürli rezin himiki komponentleri (esasanam stirol we aminler) bilen gatnaşykda eremez.Şeýle hem ...
  Koprak oka
 • Ajaýyp süýümli aýna kesilen çyzykly matany nädip saýlamaly

  Ajaýyp süýümli aýna kesilen çyzykly matany nädip saýlamaly

  Dogry süýümli aýna substraty saýlamak üçin onuň artykmaçlyklaryna, kemçiliklerine we laýyklygyna düşünmeli.Aşakda umumy saýlama ölçegleri görkezilýär.Iş ýüzünde, rezin çyglylygy meselesi hem bar, şonuň üçin iň oňat çemeleşme, çyglylyk synagyny geçirmekdir ...
  Koprak oka
 • Süýümli aýna: Kompozitler pudagynda burç daşy

  Süýümli aýna: Kompozitler pudagynda burç daşy

  Güýji, köptaraplylygy we çykdajylylygy bilen tanalýan süýümli aýna, kompozitler pudagynyň hemişe ösýän landşaftynda esasy material hökmünde durmagyny dowam etdirýär.Aýna süýümleriniň üznüksiz süýümleri bilen häsiýetlendirilen süýümli aýna aýlawy ýokary derejäni berýär ...
  Koprak oka
 • Aýna süýümli kompozitleriň möhüm roly

  Aýna süýümli kompozitleriň möhüm roly

  Süýümli aýna kompozit materiallar süýümli aýna bilen berkitmek we matrisa hökmünde beýleki birleşdirilen materiallary gaýtadan işlemek we şekillendirmek arkaly emele gelen täze materiallara degişlidir.Süýümli aýna kompozit materiallara mahsus käbir aýratynlyklar sebäpli giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Boşadyjy mumy ulanmak

  Boşadyjy mumy ulanmak

  Galyndy mumy, “Release mum” ýa-da “Demolding mum” diýlip hem atlandyrylýar, galypdan ýa-da guýlan bölekleriň galyplaryndan ýa-da nagyşlaryndan aňsat çykmagyny aňsatlaşdyrmak üçin döredilen ýöriteleşdirilen mum formulasydyr.Kompozisiýa: Mumyň çykarylyşynyň formulalary üýtgäp biler, ýöne adatça a ...
  Koprak oka
 • CQDJ abraýly Russiýa sergisinde üstünlik gazandy

  CQDJ abraýly Russiýa sergisinde üstünlik gazandy

  Kompozit pudagyň öňdebaryjy güýji bolan “Chongqing Dujiang Composites Co., Ltd.”, Russiýanyň Moskwasynda geçirilen meşhur “Composite-Expo” sergisinde özüniň innowasiýa edermenligini görkezdi.26-dan başlap dowam edýän çäre.2024-nji ýylyň marty, “Chongqing Dujiang Composites Co., Ltd” kompaniýasy üçin uly üstünlik boldy ....
  Koprak oka
 • Oba hojalygynda giňden ulanylýan süýümli aýna çybyklar

  Oba hojalygynda giňden ulanylýan süýümli aýna çybyklar

  Süýümli aýna çybyklary süýümli aýnadan we rezinden ýasalýar.Aýna süýümleri adatça kremniniň çägelerinden, hek daşyndan we beýleki erän minerallardan ýasalýar.Rezin, adatça poliester ýa-da epoksi görnüşidir.Bu çig mal degişli mukdarda taýýarlanýar ...
  Koprak oka
 • Aýna süýümli kompozit matalaryň häzirki zaman senagatynda ewolýusiýasy we täsiri

  Aýna süýümli kompozit matalaryň häzirki zaman senagatynda ewolýusiýasy we täsiri

  Birleşdirilen materiallar äleminde aýna süýüm köp taraplylygy, güýji we elýeterliligi bilen tapawutlanýar we ösen kompozit matalaryň ösüşinde özenini emele getirýär.Ajaýyp mehaniki we fiziki aýratynlyklary bilen tanalýan bu materiallaryň revo ...
  Koprak oka
 • Öňdebaryjy öndüriji tarapyndan açylan ösen süýümli aýna C kanaly

  Öňdebaryjy öndüriji tarapyndan açylan ösen süýümli aýna C kanaly

  Gurluşyk materiallaryny profil bilen üpjün ediji hökmünde kompaniýamyz iň soňky önümimiz - fiberglas C kanalynyň satuwa çykarylandygyny buýsanýar.Önümçilik desgalarymyz iň häzirki zaman enjamlary bilen enjamlaşdyrylan we işgärler bilen ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/7

Pricelist üçin sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

SORAGY tabşyrmak üçin basyň