Jübi telefony
+86 023-67853804
E-poçta
marketing@frp-cqdj.com
sahypa_banner

habarlar

 • Aýna süýümli kompozitleriň iň gowy 10 amaly meýdany (II)

  Aýna süýümli kompozitleriň iň gowy 10 amaly meýdany (II)

  4 er Aerokosmos, harby we milli goranyş Aerokosmosda, harby we beýleki ugurlardaky materiallara aýratyn talaplar sebäpli aýna süýümli kompozitler ýeňil agram, ýokary güýç, gowy täsir garşylygy we ýangynyň yza galmagy aýratynlyklaryna eýedir, bu giň gerimleri üpjün edip biler. sol ...
  Koprak oka
 • Aýna süýümli kompozitleriň iň gowy 10 amaly meýdany (I)

  Aýna süýümli kompozitleriň iň gowy 10 amaly meýdany (I)

  Aýna süýümli kompozitleriň giňden ulanylmagy Aýna süýümi ajaýyp öndürijiligi, gowy izolýasiýasy, güýçli ýylylyga garşylygy, gowy poslama garşylygy we ýokary mehaniki güýji bolan organiki däl metal däl materialdyr.Aýna topdan ýa-da aýnadan ýokary temperaturaly eremek, çyzgy, windi ...
  Koprak oka
 • Aýna süýümli hereketiň beýany we aýratynlyklary

  Aýna süýümli hereketiň beýany we aýratynlyklary

  CQDJ Süýümli aýna dokalan aýlaw önüminiň beýanyBiz diňe bir proýekt däl ...
  Koprak oka
 • Wakuum rezini girizmek we el goýmak prosesini deňeşdirmek

  Wakuum rezini girizmek we el goýmak prosesini deňeşdirmek

  Ikisiniň artykmaçlyklary we kemçilikleri aşakdakylar bilen deňeşdirilýär: El bilen işlemek açyk galypdyr, häzirki wagtda aýna süýümli poliester kompozitleriniň 65% -ini tutýar.Onuň artykmaçlyklary, galybyň görnüşini üýtgetmekde uly erkinlige eýe bolmagy, galybyň bahasy ...
  Koprak oka
 • FRP el bilen işlemek prosesi

  FRP el bilen işlemek prosesi

  El goýmak, köp enjam we maýa goýumlaryny talap etmeýän we gysga wagtyň içinde maýa girdejisini gazanyp bilýän ýönekeý, tygşytly we täsirli FRP galyplaýyş prosesi.1.Gel palto boýamak we boýamak FRP önüminiň daşky ýagdaýyny gowulaşdyrmak we owadanlamak üçin ...
  Koprak oka
 • Kompozit materiallary berkitmek üçin aýna süýümleriniň aýratynlyklary we ulanylyşy

  Kompozit materiallary berkitmek üçin aýna süýümleriniň aýratynlyklary we ulanylyşy

  1. Aýna süýüm näme?Aýna süýümleri, esasan, kompozitler pudagynda tygşytlylygy we oňat häsiýetleri sebäpli giňden ulanylýar.XVIII asyrda ýewropalylar aýnanyň dokamak üçin süýümlere pyrlanyp biljekdigine düşündiler.Fransuz Emperosynyň tabyty ...
  Koprak oka
 • Aýna süýümli hereketiň hilini nädip tapawutlandyrmaly

  Aýna süýümli hereketiň hilini nädip tapawutlandyrmaly

  Süýümli aýna ajaýyp aýratynlyklary bolan organiki däl metal däl materialdyr.Iňlis diliniň asyl ady: aýna süýüm.Goşundylar kremniý, alýumin, kalsiý oksidi, bor oksidi, magniý oksidi, natriý oksidi we ş.m. Aýna toplaryny ulanýar o ...
  Koprak oka
 • Aýna süýüminiň umumy görnüşleri haýsylar?

  Aýna süýüminiň umumy görnüşleri haýsylar?

  FRP häzirki wagtda giňden ulanylýar.Aslynda, FRP diňe aýna süýüminiň we rezin birleşmesiniň gysgaldylmagydyr.Aýna süýümiň dürli önümlere, proseslere we ulanyş talaplaryna görä dürli görnüşleri kabul etjekdigi aýdylýar, şonuň üçin tapawut gazanmak üçin ...
  Koprak oka
 • Aýna süýümleriniň aýratynlyklary we taýýarlanylyşy

  Aýna süýümleriniň aýratynlyklary we taýýarlanylyşy

  Aýna süýümi ajaýyp häsiýetlere eýedir we köp ugurlarda giňden ulanylýar.Metaly çalşyp bilýän organiki däl metal.Gowy ösüş perspektiwalary sebäpli, aýna süýümli iri kompaniýalar ýokary öndürijilik we aýna süýümini optimallaşdyrmak boýunça gözleglere ünsi jemleýärler ....
  Koprak oka
 • Süýümli aýna ses siňdiriji panellerde “süýümli aýna”

  Süýümli aýna ses siňdiriji panellerde “süýümli aýna”

  Aýna süýüm süýümli aýna potoloklaryň we süýümli aýna ses siňdiriji panelleriň esasy materiallaryndan biridir.Gips tagtalaryna aýna süýümleri goşmak, esasan panelleriň berkligini ýokarlandyrmakdyr.Süýümli aýna potoloklaryň we ses siňdiriji panelleriň berkligi hem hiline gönüden-göni täsir edýär ...
  Koprak oka
 • Aýna süýümli dogralan süýümli mat bilen üznüksiz düşegiň arasyndaky tapawut

  Aýna süýümli dogralan süýümli mat bilen üznüksiz düşegiň arasyndaky tapawut

  Aýna süýümli üznüksiz mat, birleşdirilen materiallar üçin dokalan däl aýna süýüminiň täze görnüşidir.Üznüksiz aýna süýümlerinden tötänleýin tegelekde paýlanýar we çig süýümleriň arasyndaky mehaniki hereket bilen az mukdarda ýelim bilen baglanýar ...
  Koprak oka
 • Süýümli aýna matanyň klassifikasiýasy we tapawudy

  Aýna süýümli aýna süýümli mata “aýna süýümli mata” diýilýär.Aýna süýümli mat, ajaýyp öndürijiligi bilen organiki däl metal däl materialdyr.Köp görnüşleri bar.Üstünlikleri gowy izolýasiýa, güýçli ýylylyga garşylyk, gowy poslama garşylyk we ýokary mehaniki güýç....
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3