sahypa_banner

habarlar

Galyndy mumydiýlip hem atlandyrylýarMumy boşadyňor Demi ýykmak, galyplaryndan ýa-da nagyşlaryndan galyp ýa-da guýlan bölekleriň aňsat çykmagyny aňsatlaşdyrmak üçin döredilen ýöriteleşdirilen mum formulasydyr.

Düzümi: Mumyň çykarylyşy dürli bolup biler, ýöne olar adatça tebigy mumlaryň, sintetiki mumlaryň, nebit distillatlarynyň we goşundylaryň garyndysyndan durýar.Bu goşundylar goýberiş häsiýetlerini gowulandyrmak, üstüň gutarmagyny ýokarlandyrmak, ýylylyga garşylygy üpjün etmek ýa-da çydamlylygy ýokarlandyrmak üçin serişdeleri öz içine alyp biler.

asd (1)

Mum goýbermegiň görnüşleri

Karnauba esasly: ​​Braziliýanyň palma agajynyň “Copernicia prunifera” ýapragyndan alnan Carnauba mumy, gatylygy we ýokary ereýän nokady bilen tanalýar.Karnauba esasly goýberiş mumlary ajaýyp goýberiş aýratynlyklaryny hödürleýär we köplenç ýokary temperatura gatnaşýan programmalarda ulanylýar.

PVA (Poliwinil alkogoly): PVA esasly goýberiş mumlarynda galyndy bilen guýma materialynyň arasynda suwda erän päsgelçilik döredýän poliwinil alkogoly bar.Ulanylandan soň, PVA gatlagy guradylandan soň suw bilen aňsatlyk bilen ýuwup boljak inçe film emele getirýär.

Sintetiki: Sintetiki goýberiş mumlary sintetiki mumlaryň we goşundylaryň kombinasiýasy arkaly düzülýär.Bu mumlar, dürli temperatura we galyp materiallary boýunça yzygiderli öndürijiligi hödürleýär.

asd (2)

BiziňkiMumy boşadyň

Arza usullary:

Mumy boşadyňGalyndy prosesiniň aýratyn talaplaryna we galybyň görnüşine baglylykda spreý ulanmak, çotga, süpürmek ýa-da suwa batyrmak ýaly dürli usullar ulanylyp bilner.

Spreý programmasy köplenç uly galyplar üçin ýa-da birmeňzeş örtük zerur bolanda ulanylýar.Kiçijik ýa-da has çylşyrymly galyplar üçin çotga ýa-da süpürmek islenip bilner.

asd (3)

Haryt maglumatlary

Mum goýbermegiň peýdalary

Aňsat goýberilişi:Esasy peýdasyMumy boşadyňgalyndy bilen guýma materialynyň arasynda ýelmeşmegiň öňüni almak ukyby bolup, bölekleri zeper ýetirmezden aňsat ýykmaga mümkinçilik berýär.

Faceerüsti gorag:Mum goýbermek, galyndy üstünde gorag päsgelçiligini emele getirýär, könelmegi we ýyrtylmagyny azaldýar we galybyň ömrüni uzaldýar.

Gowulaşan ýerüsti gutarmak: Mumy boşadyňgalypyň üstündäki ownuk kemçilikleri dolduryp, taýýar böleklerdäki üstki kemçilikleri azaldyp, galypdan ýa-da guýlan bölekleriň üstki gutarmagyny güýçlendirip biler.

Gowy ýelmeşmegi we birmeňzeş örtügi üpjün etmek üçin goýberilýän mumy ulanmazdan ozal ýerüsti taýýarlyk zerurdyr.

Goýberilýän mumyň formulasyny saýlanyňyzda, galyplaýjy material bilen galyp materialyna laýyklygy göz öňünde tutmalydyr.

Daşky gurşaw we howpsuzlyk meselesinde-de esasanam çözüji esasly meselelere üns berilmelidirMumlary goýberiň.

Umuman,Mumy boşadyňÖnümçilikleriň we amalyýetleriň köpüsinde täsirli we ýokary hilli galyp we guýma proseslerini ýeňilleşdirmekde möhüm rol oýnaýar.

Nähili ulanmakMumy boşadyň

asd (4)

TäsiriMumy boşadyň

UlanmakMumy boşadyňdogry ulanylmagyny we amatly netijeleri üpjün etmek üçin birnäçe möhüm ädimleri netijeli öz içine alýar.Ine, goýberiş mumyny nädip ulanmalydygy barada jikme-jik gollanma:

Gerekli materiallar:

Arassa, ýumşak mata ýa-da ýuwujy çotga ulanyp, galybyň ähli ýüzüne inçe, hatda goýberiji mumy gatlaň.

Mumy doly örtmegi üpjün etmek üçin galybyň islendik çylşyrymly jikme-jikliklerine ýa-da çukurlaryna işlediň.

Mumy aşa köp ulanmakdan gaça duruň, sebäbi artykmaç gurmak taýýar önümiň hiline täsir edip biler.

Guramaga wagt beriň:

Amaly mumy öndürijiniň görkezmesine laýyklykda doly guradyň.Bu, adatça mumyň görnüşine we daşky gurşaw şertlerine baglylykda birnäçe minutdan bir sagada çenli dowam edýär.

Käbir mumlar optimal netijeler üçin birnäçe palto talap edip biler.Şeýle bolsa, indiki palta ulanmazdan ozal her paltanyň guramagyna ýol beriň.

“Surface” (islege görä):

Mum guradylandan soň, mum gatlagynyň tekizligini ýokarlandyrmak üçin arassa, gury mata ýa-da bufer pad bilen ýüzüni ýuwaşlyk bilen buf edip bilersiňiz.Bu ädim islege bagly, ýöne goýberiş aýratynlyklaryny gowulaşdyryp biler.

Galyp ýa-da guýma:

Mum guradylandan we islendik islege görä bufer gutaransoň, öňküsi ýaly galyp ýa-da guýma işini dowam etdiriň.

Inghli boşluklary we jikme-jiklikleri deň derejede doldurmagyny üpjün edip, galyp materialyny taýýarlanan galyba guýuň ýa-da çalyň.

Bejermek ýa-da berkitmek:

Galyndy materialynyň öndürijiniň görkezmesine laýyklykda doly bejerilmegine ýa-da berkleşmegine rugsat beriň.Bu belli bir wagta garaşmagy ýa-da galyby belli bir temperatura şertlerine tabyn etmegi öz içine alyp biler.

Önümi aýyrmak:

Kebşirleýiş materialy doly bejerilenden ýa-da berkidilenden soň, taýýar önümi galyndydan seresaplyk bilen aýyryň.

Çykaryjy mum, önümiň ýelmeşmezden galyndydan aýrylmagyna mümkinçilik berýän aňsat aýyrmagy aňsatlaşdyrmalydyr.

Arassalamak:

Galan mumyň galyndylaryny galyndy ýerinden we taýýar önümden, zerur bolsa, laýyk çözüji ýa-da arassalaýjy ulanyp arassalaň.

Galybyň dogry arassalanandygyna göz ýetiriň we mümkin bolsa indiki ulanyşdan öň mumy gaýtadan goýberiň.

BiziňkiGalyndy mumyiş ýüzünde oňyn jogap aldylar.Önümlerimiz barada has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň.

Biz bilen habarlaşyň :

Telefon belgisi: +8615823184699

Email: marketing@frp-cqdj.com

Sahypa: www.frp-cqdj.com


Iş wagty: 22-nji aprel-22-nji aprel

Pricelist üçin sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

SORAGY tabşyrmak üçin basyň