sahypa_banner

Biz hakda

biz hakda (1)

Bölümlerimiz

“Chongqing Dujiang Composites Co., Ltd.”senagaty we söwdany birleşdirýän hususy kärhana.birleşdirilen materiallary we emele gelenleri satýar.Kompaniýanyň üç nesli 50 ýyldan gowrak wagt toplady we ösüş, “Bütewilik, innowasiýa, sazlaşyk we Win-win” hyzmat ýörelgesine eýerip, bir bitewi satyn almalary we toplumlaýyn çözgüt hyzmat ulgamyny döretdi.Kompaniýanyň 289 işgäri we ýyllyk satuwy 300-700 million ýuana.

Biz näme edýäris?

Tejribe:
Fiberglas we FRP boýunça 40 ýyllyk tejribe.
Maşgalanyň 3 nesli kompozitler pudagynda işleýär.
1980-nji ýyldan başlap, Fiberglass we FRP önümlerine üns berdik.

Önümler:
Süýümli aýna aýlaw, süýümli aýna matalar, süýümli aýna matalar, süýümli aýna mata, doýmadyk poliester rezin, winil ester rezin, epoksi rezin, gel palto rezin, FRP üçin kömekçi, uglerod süýümi we FRP üçin beýleki çig mal.

biz hakda (18)
biz hakda (19)

Korporatiw medeniýetimiz

Çongçin Dujiang 2002-nji ýylda döredileli bäri toparymyz kiçi topardan 200-den gowrak adama ýetdi.Zawodyň meýdany 50.000 inedördül metre çenli giňeldi we 2021-nji ýylda haryt dolanyşygy bir gezekde 25.000.000 ABŞ dollaryna ýetdi.Häzirki wagtda kompaniýamyzyň korporatiw medeniýeti bilen ýakyndan baglanyşykly belli bir göwrümli iş:

Sypaýat

Sypaty birinji ýerde goýmak

Garmoniýa

sazlaşyk gözlemek

Dolandyryş

Kadalar we ülňüler bar

Innowasiýa

Integrasiýa we çeýeligi

Korporatiw wezipe

"baýlyk, özara bähbit döretmek we ýeňiş gazanmak"

Korporatiw wezipe

Asyl niýeti hiç wagt ýatdan çykarma

Esasy aýratynlyklary

Täzelik etmäge het edip: Esasy häsiýet, synap görmäge, pikirlenmäge we etmäge het edip bilmekdir.
Üstünlik bütewiligi: Çongçin Dujiangyň esasy aýratynlygy.
Işgärlere ideg: Her ýyl işgärleri taýýarlamak üçin ýüzlerçe million ýuana maýa goýýarys, işgärler naharhanalaryny gurýarys we işgärlere günde üç gezek nahar berýäris.
Iň gowusyny ediň: Çongçin Dujiang belent gözýetimine eýe, iş ülňülerine aşa ýokary talaplara eýedir we "özara peýda gazanmak we ýeňiş gazanmak" ugrunda işleýär.

biz hakda (20)
biz hakda (21)
biz hakda (4)

Kompaniýanyň ösüş taryhy

 • 1980-nji ýylda
  Gowy başlangyç
  ● Jenap we hanym XIONG Hytaýyň günbatarynda Çengdu Qionglai Qianjin süýümli aýna önümleri zawodyny döredýärler.
 • 1981-nji ýylda
  Müşderiniň doly kanagatlanmagyna ýetmek üçin bazaryň garaşyşlaryna düşünmek
  ● CQDJ dürli programmalar üçin aýna süýüminiň bir toparyny ösdürýär. Şol ýyl, Qionglai Dongyue Welfare Fiberglass Zawodyna öwrüldi.
 • 1992-nji ýylda
  ● adyna Dujiangyan süýümli aýna zawody Çongçiniň operasiýa bölümi diýip at berildi
 • 2000-nji ýylda
  C CQDJ tarapyndan ilkinji Tooling System rezininiň işe girizilmegi bilen galyndy ýasamakda öwrülişik
  International Halkara tehniki hyzmatdaşlyga başlady.
 • 2002-nji ýylda
  Halkara ykrar edilmegi we täze başlangyç nokady
  ● resmi taýdan “Chongqing Dujiang Composites Co., Ltd.” diýlip atlandyryldy.
 • 2003-nji ýylda
  In Resinanyň halkara üstünligi, Bütindünýä paýlaýyş torunyň giňelmegi
 • 2004-nji ýylda
  Comp Kompozitlere bolan islegini kanagatlandyrmak üçin Taýlanda giňelmek
 • 2007-nji ýylda
  Thailand Taýland bazarynda täze gurama
 • 2014-nji ýylda
  ● CQDJ Kompozitler Hytaý Şanhaýda açyldy
 • 2021-nji ýylda
  ● CQDJ täze bölüm döredýär ------- halkara iş bölümi
 • Şahadatnama

  biz hakda (17)

  ofis gurşawy

  biz hakda (3)

  zawod gurşawy

  biz hakda (6)

  Müşderiler

  biz hakda (7)

  JEC DÜNLD 2023

  JEC2
  JEC3
  JEC4
  JEC5
  JEC6
  JEC7

  6-njy halkara kompozitler senagaty sergisi

  JEC8
  JEC9
  JEC10
  JEC11
  JEC12
  JEC13

  Uly 5 global sergi

  JEC14
  JEC15
  JEC16
  JEC17
  JEC18
  JEC19

  CCE Şanhaý 2023

  JEC20
  JEC21
  JEC22
  JEC23
  JEC24
  JEC25

  Wideo


  Pricelist üçin sorag

  Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

  SORAGY tabşyrmak üçin basyň