sahypa_banner

habarlar

“Chongqing Dujiang Composites Co., Ltd.”Kompozisiýa pudagynda öňdebaryjy güýç, Russiýanyň Moskwasynda geçirilen meşhur “Composite-Expo” sergisinde özüniň innowasiýa edermenligini görkezdi.26-dan başlap dowam edýän çäre.2024-nji ýylyň mart aýy, Çongçin Dujiang Kompozitler Co., Ltd. üçin uly üstünlik boldy.

Stendiň esasy pursaty:Önümçilik hünärmenleriniň we höwesjeňleriň köp sanlysynyň arasynda “Chongqing Dujiang Composites Co., Ltd.” -iň kabinasy innowasiýa we kämillik şamçyragy hökmünde tapawutlandy.Bu pudakdaky hünärmenler bilen ýakyndan gürleşýäris.Hyzmatdaşlyga alyp barar diýip umyt edýärin.

Otagymyzdaky surat

Önüm sergisi: Sergi Dujiang üçin soňky gazananlaryny we tekliplerini görkezmek üçin ajaýyp platforma üpjün etdi.Döwrebap süýümli aýna materialdan başlap, düýbüni tutujy tehnologiki çözgütlere çenli, gatnaşyjylar Dujiang portfeliniň giňligi we çuňlugy bilen gyzyklandy.Bazaryň tendensiýalary, sarp edijileriň islegleri we Russiýada ýüze çykýan mümkinçilikler barada öz gözüňizi alyň.Biz görkezýärisönümleriýalySüýümli aýna materiallary,Resin,Mumy boşadyň.

Fiberglas aýlanyşy

Dokalan süýümli aýna

Kesilen çyzyk

Russiýa biziň tekliplerimiz üçin ägirt uly mümkinçiliklere eýedir.Dujiang önümlerini görkezmekden başga-da, myhmanlar bilen işjeň gatnaşdy, manyly gepleşikleri ösdürdi we pudagyň içinde gymmatly baglanyşyklary döretdi.Dujiangyň ýolbaşçylary we hünärmenleri kompaniýanyň pikir lideriniň abraýyny has-da pugtalandyryp, düşünjeleri we tejribeleri paýlaşdylar. Strategiki hyzmatdaşlygy, paýlaýyş şertnamalaryny we ýerli kärhanalar bilen bileleşikleri döretmek mümkinçiligini öwreniň.

Önümleri görkeziň

Önümimizi müşderi bilen tanyşdyrmak

Oňyn seslenme: Gatnaşanlaryň köp seslenmesi Dujiangyň kämillige ygrarlydygyny tassyklady.Bu ýere gelenler, kompaniýanyň innowasiýa, hil we müşderiniň kanagatlanmagyna wepalylygyny öwüp, geljekdäki hyzmatdaşlyga we hyzmatdaşlyga ýol açdy.ÖnümlerimizMüşderi tassyklamak synaglaryndan, esasanam, oňyn seslenme aldyGalyndy mumy.Russiýada oňyn pikir alyşmak.Senagat deň-duşlary, geljekki müşderiler we paýlaýjylar bilen gymmatly aragatnaşyk guruň.Süýümli aýna materialymyzy we galyndy çykaryjy mumy abraýly platformada görkeziň, markaňyzyň rus bazaryndaky görnükliligini we abraýyny ýokarlandyrar.

acvdv (7)

acvdv (8)

Dürli sergä gatnaşmak CQDJ-iň ýerli bazara çykmagyna mümkinçilik döredýär, Halkara sergä gatnaşmak tehnologiýa, önümçilik we sarp ediş harytlary ýaly dürli pudaklarda hytaý işewürleri üçin möhüm mümkinçilikleri hödürleýär.Üstünlikli işewür gatnaşyklar üçin medeni nuanslara düşünmek möhüm bolup biler.Dürli medeni iş edepleri, dil we däp-dessurlar barada öwrenmek üçin wagt sarp etmek, potensial müşderiler we hyzmatdaşlar bilen has berk gatnaşyk gurmaga kömek edip biler.

Akymly aragatnaşyk

CQDJ dürli sebitlerdäki dürli sergilere gatnaşmagyny dowam etdirer we sizi biziň bilen duşuşmaga we täsirli aragatnaşyk gurmaga çagyrýarys.Şeýle hem hyzmatdaşlygy ösdürer we ynam döreder.Köp sergilerde seminarlar, seminarlar we pudak tendensiýalary, innowasiýalar we öňdebaryjy tejribeler bar.Bu sessiýalara gatnaşmak önümiň ösüşine we marketing strategiýalaryna peýdaly bolup biljek gymmatly düşünjeleri we bilimleri berip biler.

2024-nji ýylda JEC we Composite-Expo-a gatnaşdyk.Indiki Braziliýada ýene-de FEIPLAR KOMPOSITLERI we FEIPUR 2024-de duşuşarys we şol ýerde duşuşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Biz bilen habarlaşyň :

Telefon belgisi: +8615823184699

Email: marketing@frp-cqdj.com

Sahypa: www.frp-cqdj.com


Iş wagty: 16-2024-nji aprel

Pricelist üçin sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

SORAGY tabşyrmak üçin basyň