sahypa_banner

önümleri

Süýümli aýna çadyr polýuslary .okary güýç

gysga düşündiriş:

Süýümli aýna çadyr polýuslary aýna bilen berkidilen plastmassa süýümlerinden ýeňil, güýçli we çydamlydyr.Gurluşy goldamak we çadyr matasyny ýerinde saklamak üçin köplenç açyk kempir çadyrlarynda ulanylýar.Süýümli aýna çadyr polýuslary lagerçiler we horjunçylaryň arasynda meşhurdyr, sebäbi olar elýeterli, abatlamak aňsat we güýç-agram derejesine eýe.Şeýle hem, çadyr çarçuwasynyň aýratyn ölçeglerine laýyk gelmek üçin aňsatlyk bilen düzülip bilner, bu bolsa dürli kemping gurnamalary üçin köp taraply saýlama bolar.Süýümli aýna çadyr polýuslary, adatça, aňsat ýygnanyp ýa-da söküp bolýan bölümlere bölünýär, olary ýokary göterip bolýan we syýahat üçin amatly edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


MÜMKINÇILIK

Lighteňil:Fiberglas polýuslarygötermegi we ýygnamagy aňsatlaşdyrýan ýeňil tebigaty bilen bellidir.

Çydamly: Fiberglas polýuslary güýçli we döwülmäge, egilmäge ýa-da ýarylmaga çydamly.

Çeýe: Fiberglas polýuslarybelli bir derejede çeýeligi bar, şoklary we täsirleri siňdirmezden siňdirmäge mümkinçilik berýär.

Poslama garşy: Fiberglas poslama ýokary çydamly, daşarda uzak wagtlap täsir etmek üçin ideal edýär.

Geçiriji däl: Fiberglas geçiriji däl material bolup, elektrik simleri ýa-da ýyldyrym çakmagy mümkin ýerlerde ulanmagy ygtybarly edýär.

Aýratynlyklarynyň aýratynlyklaryny bellemek möhümdir süýümli aýna çadyrlar ulanylýan hiline we önümçilik prosesine baglylykda üýtgäp biler.

Önümiň spesifikasiýasy

Sypatlar

Gymmatlyk

Diametri

4 * 2mm6.3 * 3mm7.9 * 4mm9.5 * 4.2mm11 * 5mmMüşderä görä 12 * 6mm düzülen

Uzynlyk, çenli

müşderiniň pikiriçe düzüldi

Dartyş güýji

Müşderiniň pikiriçe düzülen Maksimum718Gpa Çadyr polýusynda 300Gpa teklip edilýär

Çeýeligi moduly

23.4-43.6

Dykyzlygy

1.85-1.95

Atylylyk geçirijilik faktory

Heatylylygyň siňdirilmegi / ýaýramagy ýok

Giňeldiş koeffisiýenti

2.60%

Elektrik geçirijiligi

Izolýasiýa

Poslama we himiki garşylyk

Poslama garşy

Atylylyk durnuklylygy

150 ° C-den aşakda

Önümlerimiz

süýümli aýna inedördül turba

süýümli aýna tegelek turba

Süýümli aýna hasasy

Zawodymyz

Fiberglas çadyr polýuslary High Str5
Fiberglas çadyr polýuslary High Str6
Fiberglas çadyr polýuslary High Str8
Fiberglas çadyr polýuslary High Str7

Bukja

Ine, gaplamagyň käbir görnüşlerisaýlap bilersiňiz:

 

Karton gutular:Süýümli aýna çybyklary berk karton gutulara gaplap bolýar.Çybyklar köpürjikli örtük, köpük goýmak ýa-da bölüji ýaly gaplama materiallaryny ulanyp, gutynyň içinde berkidilýär.

 

Paletler:Köp mukdarda süýümli aýna çybyklar üçin, işlemek aňsatlygy üçin palletirlenip bilner.Çybyklar pugta berkidilip, gaýyş ýa-da uzaldylan örtük bilen palet bilen berkidilýär.Bu gaplama usuly daşalýan mahaly has durnuklylygy we goragy üpjün edýär.

 

Custörite sandyklar ýa-da agaç gutular:Käbir ýagdaýlarda, esasanam näzik ýa-da gymmat süýümli aýna çybyklar iberilende, ýasalan agaç sandyklar ýa-da gutular ulanylyp bilner.Bu sandyklar iň ýokary goragy teklip edýär, sebäbi içindäki çybyklary ýerleşdirmek we berkitmek üçin ýörite gurlupdyr.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Pricelist üçin sorag

    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

    SORAGY tabşyrmak üçin basyň