sahypa_banner

önümleri

Fiberglasdan ýasalan örtük üpjün edijileri frp grp ýörelgesi

gysga düşündiriş:

Fiberglasdan ýasalan örtükizoftaliki, ortorfaliki, şol sanda doýmadyk rezinleriň matrisasynda bejerilen tagta görnüşli materialdyr,vinil esterwe fenolik, süýümli aýnanyň berkidilen çarçuwasy bilen, belli bir tizlik bilen ýörite önümçilik prosesinde aýlanýar.

CQDJ galypdan minnetdarlygyň gurluşy

CQDJ galypdan ýasalan minnetdarlyk, aýna aýna bilen dokalan we soňra bir galyndyda bir bölekde bejerilýär.

1. Çybynlaryň biri-birine bagly gurluşy bilen doly emdirilmegi, uly poslama garşylygy üpjün edýär.

2. Bütin gurluş hatda ýüküň paýlanmagyna hem kömek edýär we goldaýan gurluşygyň gurulmagyna we mehaniki aýratynlyklaryna goşant goşýar.

3. Ajaýyp ýüz we süýşýän ýer öz-özüni arassalamaga kömek edýär.

4. aveapyk ýer, süýşmäge garşy gowy işlemegi üpjün edýär we örtülen üst has gowy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


CQDJ galypdan minnetdarlygyň aýratynlyklary

1. Dürli himiki serişdelere we poslamaýan häsiýetlere garşy poslama garşy uzak hyzmat wagty getirýär we tehniki hyzmatdan boş.
Adaty metal örtüklerden tapawutly, CQDJ metal däl materiallar bilen örtülen örtükler, dürli himiki metbugatda hiç wagt poslamaýar we material gurluşynyň zaýalanmagynyň öňüni alýar, hiç hili gözleg ýa-da tehniki hyzmat etmegiň zerurlygy ýok. önümçiligiň kesilmegine we köp howp abanýan metal örtükler ýaly garaşylmadyk hadysalardan azat.Şol bir wagtyň özünde, CQDJ galypdan ýasalan örtükler agaç materiallar ýaly çüýremez ýa-da çüýremez, demir, agaç we sement ýaly materiallary çalyşmak üçin kämilleşdirilen nesil hökmünde çykyş eder.
2. Alaw saklaýjy
CQDJ galypdan ýasalan örtükler, ýörite işlenip düzülen bejeriş ulgamy bilen, ýangyna garşy taslamalaryň islegini kanagatlandyryp biler we howpsuzlygy üpjün edip biler, CQDJ galypdan ýasalan örtükler ýangyn saklaýjy emläk üçin ASTM E-84 synagyndan geçdi.
3.CQDJ galypdan ýasalan örtükler, elektrik geçirijä garşy, ýangynyň öňüni almak we magnit däl häsiýetlere eýe.
4. CQDJ galypdan ýasalan örtükleriň çeýeligi, işleýän işgärleriň ýadawlygyny azaldyp, rahatlyga we netijelilige goşant goşup biler.
5. CQDJ galypdan ýasalan panjaralar ýeňil, güýçli we gurmak üçin kesmek aňsat.Az massa dykyzlygy bolan rezin we süýümli aýnanyň düzümi, demiriň dörtden bir bölegi, alýuminiň üçden iki bölegi deňeşdirilende has ýokary güýje eýe.Köne öz-özüňi agramlamak esasy goldawy ep-esli azaldyp, şoňa görä in engineeringenerçilik materiallarynyň bahasyny azaldyp biler.Kesmek üçin amatlylyk we uly göteriji enjamlara zerurlyk, diňe az işçi güýji we elektrik gurallary bilen gurnama çykdajylarynyň azalmagyna kömek edýär.
6. CQDJ galypdan ýasalan örtükler daşky we içki reňkde yzygiderli bolýar, müşderileriň talaplaryna laýyklykda önümçilik gurşawyny sazlamak üçin mümkinçilikler bar.
7. CQDJ galypdan ýasalan örtükler has oňat ykdysady peýdalary getirýär.
8. CQDJ galypdan ýasalan örtükler, ululygyň takyklygyny saklamak bilen müşderileriň ululyklarynyň dürlüligine görä çeýe dizaýnlara aňsatlyk bilen uýgunlaşýar.
CQDJ galypdan ýasalan panjaralar dürli meslere, dürli tagta ululyklaryna we dürli ýük talaplaryna görä düzülip bilner.Müşderileriň islegini kanagatlandyryp, iň az harajaty azaltmak arkaly arzanladyş bahasy hem azaldylyp bilner.

Önümler

MESH SIZE: 38.1x38.1MM40x40mm / 50x50mm / 83x83mm we ş.m.

Iň ýokary (MM)

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI (TOP / AOTDYRMAK)

MESH SIZE (MM)

“STANDARD PANEL SIZE” (MM)

APPROX.Agram
(KG / M²)

Açyk bahasy (%)

DEükleme deflisi

13

6.0 / 5.0

38.1x38.1

1220x4000

6.0

68%

1220x3660

15

6.1 / 5.0

38.1x38.1

1220x4000

7.0

65%

20

6.2 / 5.0

38.1x38.1

1220x4000

9.8

65%

Elýeterli

25

6.4x5.0

38.1x38.1

1524x4000

12.3

68%

Elýeterli

1220x4000

1220x3660

998x4085

30

6.5 / 5.0

38.1x38.1

1524x4000

14.6

68%

Elýeterli

996x4090

996x4007

1220x3660

1220x4312

35

10.5 / 9.0
AGYR IŞ

38.1x38.1

1227x3666

29.4

56%

1226x3667

38

7.0 / 5.0

38.1x38.1

1524x4000

19.5

68%

Elýeterli

1220x4235

1220x4000

1220x3660

1000x4007

1226x4007

50

11.0 / 9.0
AGYR IŞ

38.1x38.1

1220x4225

42.0

56%

60

11.5 / 9.0
AGYR IŞ

38.1x38.1

1230x4000

50.4

56%

1230x3666

 

 

 

 

MIKRO MESH SIZE: 13x13 / 40x40MM(oem we odm bilen üpjün edip bileris)

Iň ýokary (MM)

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI (TOP / AOTDYRMAK)

MESH SIZE (MM)

“STANDARD PANEL SIZE” (MM)

APPROX.Agram
(KG / M²)

Açyk bahasy (%)

DEükleme deflisi

22

6.4 & 4.5 / 5.0

13x13 / 40x40

1527x4047

14.3

30%

25

6.5 & 4.5 / 5.0

13x13 / 40x40

1247x4047

15.2

30%

30

7.0 & 4.5 / 5.0

13x13 / 40x40

1527x4047

19.6

30%

38

7.0 & 4.5 / 5.0

13x13 / 40x40

1527x4047

20.3

30%

 

MINI MESH SIZE: 19x19 / 38x38MM (oem we odm berip bileris)

Iň ýokary (MM)

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI (TOP / AOTDYRMAK)

MESH SIZE (MM)

“STANDARD PANEL SIZE” (MM)

APPROX.Agram
(KG / M²)

Açyk bahasy (%)

DEükleme deflisi

25

6.4 / 5.0

19.05x19.05 / 38.1x38.1

1220x4000

16.8

40%

30

6.5 / 5.0

19.05x19.05 / 38.1x38.1

1220x3660

17.5

40%

38

7.0 / 5.0

19.05x19.05 / 38.1x38.1

1220x4000

23.5

40%

1524x4000

 

25mm DeepX25mmX102mm gönüburçly

PANEL SIZES (MM)

Giňligiň #OF BARS / M

BAR giňligi

GAR giňligi

AÇYLAN ARER

BAR MERKEZLERI

GÖRNÜŞ agramy

Dizaýn (A)

3048 * 914

39

9.5mm

6.4mm

69%

25mm

12.2kg / m²

2438 * 1219

Dizaýn (B)

3658 * 1219

39

13mm

6.4mm

65%

25mm

12,7 kg / m²

 

25mm DeepX38mm inedördül tor

Giňligiň #OF BARS / M

BAR giňligi

AÇYLAN ARER

BAR MERKEZLERI

GÖRNÜŞ agramy

26

6.4mm

70%

38mm

12.2kg / m²

CQDJ galypdan minnetdarlygyň goşundylary

Senagat:

Himiýa zawody we metaldan ýasalan bezeg

Gurluşyk in engineeringenerçiligi, ulag we ulag;

Nebit-himiýa in engineeringenerçiligi, ummanyň gözlegleri, suw in engineeringenerçiligi;

Iýmit we içgi ösümlikleri;

Dokma çaphana we boýag we elektron senagaty.

Wezipeler:

Süýşmäge garşy pol, basgançak, pyýada köpri;

Iş platformasy, çukur örtügi;

Deňiz kenaryndaky nebit desgasy, gämi abatlaýyş kärhanasy, gämi gatnawy, potolok;

Howpsuzlyk we gorag diwary, tutawaç;

Merdiwan basgançagy, skaf, demir ýol pyýada ýoly;

Bezeg paneli, adam tarapyndan döredilen suw çüwdürimi.

Üstünlikleri:

Poslama garşy we garramaga garşy;

Lighteňil, ýöne güýçli täsir güýji;

Uzak hyzmat ömri we tehniki hyzmat mugt;

Geçiriji däl ýa-da magnitli;

Ansat gurnama we baý reňkler.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Pricelist üçin sorag

    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

    SORAGY tabşyrmak üçin basyň