sahypa_banner

önümleri

Beton üçin süýümli aýna kesilen çyzyklar E-aýna berkitmek

gysga düşündiriş:

Elektron aýna süýümli aýna kesilen ýüpgips tagtasy, beton armatur, sement armatura we beýleki beton / gips önümleri üçin esasy çig maldy.Süýümli aýna kesilen çyzykdaşky gurşawy goramak emläkleri üçin täze önümdir.Gurluşyk pudagynda giňden ulanyldy.
Süýümli aýna kesilen süýüm, silan birleşdiriji serişde bilen bejerildi, bu beýleki organiki däl materiallar we hakyky ulanmak üçin rezin bilen ajaýyp dispersiýa we kompozisiýa döredýär.

MOQ: 10 tonna


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


MÜMKINÇILIK

• GRC komponentleriniň ýarylmagynyň öňüni almak
• Gowy bitewilik we statiki elektrik ýok
• Pes bulaşyk
• Sement bilen ajaýyp integrirlenen
• Gowy filament çeýe we ajaýyp süýüm paýlaýyş sementi
• GRC üçin gowy fiziki we himiki häsiýetler
• Çalt dargadyň
• Az dozalar
• Zyýansyz

Arza

Arza bermekFiberglas Güýçli sement / beton

Ulanyş görkezmesi:

(1) Öň garylan süýümli aýna kesilen ýüp

Aýratynlyklary:
Alkali garşylygy, berkligi, dykyzlygy we garramagy bilen ajaýyp häsiýetleri bar, 50 minutda sementde 20 minut garylan, henizem gowy bukjanyň ýagdaýyny saklap biler we filamente ýaýramaz.

Maksady:

Bu ýokary dogruçyllykAýna süýüm kesilen ýüpbeton, reňkleýji we minomýotlary berkitmekde ulanmak üçin niýetlenendir.Adaty görnüşde goşup bolarsaýtda ýa-da beýleki gury garyndy komponentleri bilen öňünden garyşýar.Pes tekstli setirler pes dozalarda netijeli berkitmäge mümkinçilik berýär.Aýratyn-da pol pollary we plitalary üçin adaty beton garyndylaryny üýtgetmek, ýörite minomýotkalary we pyçaklary öňünden ýasalan garyndylary taýýarlamak üçin has amatlydyr.

(2) Suw bilen dargadylan süýümli aýna kesilen çyzyklar

Aýratynlyklary:
Elektron aýna aýna Suwuň ýaýradylan ululygy bilen ulanylanda, süýümler 10 sekundyň içinde suwdaky filamentlere gowy dargaýar, şeýle hem çalt, ulanylyş mukdary az, güýç ulalýar.

Maksady:
Adatça ýarylmagynyň öňüni almak we taýýar garyndy betonyň, pol pollarynyň, renderleriň ýa-da ýörite minom garyndylarynyň işleýşini gowulandyrmak üçin pes derejeli goşundyda ulanylýar.
önümleri.

ULANMAK:
- Resinany we gatylaşdyryjyny ýa-da katalizatory garyşdyryň
- Indiki, goşuňSüýümli aýna kesilen setirler
- Güýçli burawda boýag mikserini ulanmak iň gowusy, ähli zolaklaryň dogry doýmagy üçin Galyň gatlaklar we uly guýulýan ýerler aşa ýylylygy döredip biler, şonuň üçin seresap boluň.

HABAR

Süýümli aýna kesilen çyzyks guraklyk şertlerinde ýerleşdirilmelidir we ulanylýança örtük membranasy açyk bolmaz

DU CADURYŞ

Gury poroşok materiallary statiki zarýadlary döredip biler, ýanýan suwuklyklaryň barlygynda dogry çäreleri görmeli

DUNDURYŞ

Süýümli aýna kesilen setirler gözüň gyjyndyrylmagyna sebäp bolup biler, dem alsa zyýanly, ýuwulsa deriniň gyjyndyrylmagyna sebäp bolup biler. Göz bilen degmekden we deri bilen gatnaşykdan gaça duruň, eliňizde äýnek we ýüz galkany geýiň.Elmydama tassyklanan respirator geýiň.Diňe ýeterlik howa çalşygy bilen ulanyň.Heatylylykdan uzak duruň.Uçgun we alaw.Tutga saklaň we tozan öndürmegi azaldýan görnüşde ulanyň

BIRINJI KÖMEK

Derä degen ýagdaýynda ýyly suw we sabyn bilen ýuwuň.Gözler üçin derrew 15 minut suw bilen ýuwuň.Eger gaharlanma dowam etse, lukmançylyk kömegini alyň.Dem alsaňyz, arassa howa gurşawyna geçiň.Dem almakda kynçylyk çekýän bolsaňyz, derrew lukmançylyk kömegine ýüz tutuň

Üns beriň

Konteýner boş bolanda howply bolup biler - boş gaplar konteýner önüminiň galyndysy.

Esasy tehniki maglumatlar:

CS Aýna görnüşi Kesilen uzynlyk (mm) Diametri (um) MOL (%)
CS3 Elektron aýna 3 7-13 10-20 ± 0,2
CS4.5 Elektron aýna 4.5 7-13 10-20 ± 0,2
CS6 Elektron aýna 6 7-13 10-20 ± 0,2
CS9 Elektron aýna 9 7-13 10-20 ± 0,2
CS12 Elektron aýna 12 7-13 10-20 ± 0,2
CS25 Elektron aýna 25 7-13 10-20 ± 0,2
dogralan ýüpler
dogralan ýüpler
dogralan ýüpler
dogralan ýüpler
Süýümli aýna kesilen ýüpler

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Pricelist üçin sorag

    Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

    SORAGY tabşyrmak üçin basyň