Jübi telefony
+86 023-67853804
E-poçta
marketing@frp-cqdj.com
sahypa_banner

önümleri

Elektron aýna kesilen çyzykly mat emulsiýasy

gysga düşündiriş:

Elektron aýna kesilen çyzykly matAlkalsyz süýümli aýna kesilen setirler, poroşok ýa-da emulsiýa görnüşinde poliester baglaýjy bilen tötänleýin paýlanýan we birleşdirilen.Düşekler gabat gelýärdoýmadyk poliester, winil efir we beýleki dürli rezinler.Esasan eliňi düzmek, süzgüç saramak we gysyş galyplaýyş amallarynda ulanylýar.Adaty FRP önümleri paneller, baklar, gaýyklar, turbalar, sowadyjy diňler, awtoulag içerki potoloklary, sanitariýa enjamlarynyň doly toplumy we ş.m.

MOQ: 10 tonna


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri


Goýmalar we talaplar

1. El goýmak: FRP önümçiliginiň esasy usuly.Süýümli aýna kesilen ýüplükler, üznüksiz matalar we tikilen matalar hemmesini el bilen işlemekde ulanyp bolýar.Ulanylyşy atikişli düşekgatlaklaryň sanyny azaldyp, el goýmak amallarynyň netijeliligini ýokarlandyryp biler.Şeýle-de bolsa, tikişli matada has köp himiki süýümli tikiş sapaklary bar bolany üçin, köpürjikleri kowmak aňsat däl, süýümli aýna önümlerinde iňňe şekilli köpürjikler bar we üstü gödek we tekiz däl ýaly duýulýar.Mundan başga-da, tikilen düşek agyr mata bolup, galyndy örtügi kesilen matadan we üznüksiz düşekden has gysga.Çylşyrymly şekilli önümler ýasalanda, egilmekde boşluk döretmek aňsat.El bilen işlemek prosesi, çalt rezin infiltrasiýa tizliginiň, howa köpürjikleriniň aňsat ýok edilmeginiň we galyndylaryň gowy örtülmeginiň aýratynlyklaryna eýe bolmagyny talap edýär.

2. Pultrusion: Pultrusion prosesi üznüksiz duýulýan esasy ulanyşlardan biridir wetikilen matalar.Adatça, gözegçilik edilmedik aýlaw bilen bilelikde ulanylýar.Ulanmaküznüksiz düşekwe örülen önümler hökmünde tikilen mat, önümleriň halka we transvers güýjüni ep-esli gowulaşdyryp, önümleriň ýarylmagynyň öňüni alyp biler.Düwürtme prosesi matanyň birmeňzeş süýüm paýlanyşyny, ýokary dartyş güýjüni, çalt rezin infiltrasiýa tizligini, oňat çeýeligi we galyndy doldurmagyny talap edýär we düşegiň belli bir üznüksiz uzynlygy bolmaly.

3.RTM: Resin geçiriş galyplary (RTM) ýapyk galypdan ýasalan galypdyr.Iki ýarym galypdan, aýal galyndydan we erkek galyndydan, basyşsyz nasosdan we sanjym ýaragyndan ybarat.RTM prosesi, adatça, kesilen ýüplükleri däl-de, üznüksiz we tikişli matalary ulanýar.Düşek listinde rezin, oňat howa geçirijiligi, oňat rezin garşylygy we oňat aşa geçirijilik bilen aňsatlyk bilen doýmaly häsiýetleri bolmaly.

4. Gözlemek prosesi:dogralan ýüplüklerwe üznüksiz matalar, esasan, içerki astar gatlaklaryny we daşky gatlaklaryny goşmak bilen önümler üçin ulanylýan rezine baý gatlaklary emele getirmek we emele getirmek üçin ulanylýar.Aýlaw prosesinde aýna süýümli matanyň talaplary, esasan, el goýmak usulyndakylara meňzeýär.

5. Merkezden gaçyryş guýma galyplary: dogralan ýüplük adatça çig mal hökmünde ulanylýar.Dogralan ýüplük galypda öňünden goýulýar, soňra bolsa aýlanýan açyk galyndy boşlugyna rezin goşulýar we önümiň dykyz bolmagy üçin howa köpürjikleri merkezden gaçyryş arkaly boşadylýar.Düşek listinde aňsat aralaşmagyň we howanyň gowy geçirijiliginiň aýratynlyklary bolmaly.

Biziňkisüýümli aýnas birnäçe görnüşde bolýar: süýümli aýna üstündäki matalar,  süýümli aýna dogralan ýüplükswe üznüksizsüýümli aýnas.Dogralan ýüplük emulsiýa weporoşok aýna süýümli matalar.

GURAMA

Elektron aýna kesilen çyzykly mat emulsiýasy

Hil görkezijisi-1040

225G

300G

450G

Synag elementi

Kriteriýa

Bölüm

Standart

Standart

Standart

Aýna görnüşi

G / T 17470-2007

%

R2O <0.8%

R2O <0.8%

R2O <0.8%

GÖRNÜŞ AGENT

G / T 17470-2007

%

SILANE

SILANE

SILANE

Meýdanyň agramy

GB / T 9914.3

g / m2

225 ± 45

300 ± 60

450 ± 90

Loi mazmuny

GB / T 9914.2

%

1.5-12

1.5-8.5

1.5-8.5

Dartyş güýji CD

GB / T 6006.2

N

≥40

≥40

≥40

Dartyş güýji MD

GB / T 6006.2

N

≥40

≥40

≥40

Suwuň düzümi

GB / T 9914.1

%

≤0.5

≤0.5

≤0.5

Rugsat derejesi

G / T 17470

s

<250

<250

<250

Ini

G / T 17470

mm

± 5

± 5

± 5

Egilme güýji

G / T 17470

MPa

Standart ≧ 123

Standart ≧ 123

Standart ≧ 123

Çygly ≧ 103

Çygly ≧ 103

Çygly ≧ 103

Synag ýagdaýy

Daşky gurşaw temperaturasy

10

Daşky gurşaw çyglylygy (%)

Fiberglas aýlanyşynyň köp görnüşi bar:paneli aýlamak,aýlawy pürkmeli,SMC gezelenç,göni hereket etmek,c aýna aýlanmakwe kesmek üçin süýümli aýna aýlanýar.


  • Öňki:
  • Indiki: