Jübi telefony
+86 023-67853804
E-poçta
marketing@frp-cqdj.com
sahypa_banner

habarlar

1. Aýna süýüm näme?

Aýna süýümlerçykdajylary we oňat häsiýetleri sebäpli esasan kompozitler pudagynda giňden ulanylýar.XVIII asyrda ýewropalylar aýnanyň dokamak üçin süýümlere pyrlanyp biljekdigine düşündiler.Fransuz imperatory Napoleonyň tabytynda eýýäm bezeg matalary bardysüýümli aýna.Aýna süýümleriň filamentleri we gysga süýümleri ýa-da ýüpleri bar.Aýna filamentler köplenç birleşdirilen materiallarda, rezin önümlerde, konweýer kemerlerinde, tarpulinlerde we ş.m. ulanylýar. Gysga süýümler esasan dokalmadyk süýümlerde, in engineeringenerçilik plastmassalarynda we birleşdirilen materiallarda ulanylýar.

Aýna süýüminiň özüne çekiji fiziki we mehaniki aýratynlyklary, ýasama aňsatlygy we deňeşdirilende arzan bahasyuglerod süýümiýokary öndürijilikli goşundylar üçin saýlama materialyna öwüriň.Aýna süýümleri kremniniň oksidlerinden durýar.Aýna süýümleri az döwük, ýokary güýç, pes berklik we ýeňil agram ýaly ajaýyp mehaniki aýratynlyklara eýedir.

Aýna süýümli berkidilen polimerler uzyn süýümler, dogralan süýümler, dokalan matalar we aýna süýümleriniň dürli görnüşleriniň uly synpyndan durýar.dogralan ýüplüklerwe polimer kompozitleriniň mehaniki we tribologiki aýratynlyklaryny gowulandyrmak üçin ulanylýar.Aýna süýümleri ýokary başlangyç derejelere ýetip biler, ýöne çişlik gaýtadan işlemek wagtynda süýümleriň döwülmegine sebäp bolup biler.

1. aýna süýüminiň aýratynlyklary

Aýna süýüminiň esasy aýratynlyklary aşakdaky taraplary öz içine alýar:

Suwy siňdirmek aňsat däl:Aýna süýümi suwdan goraýjy we eşikler üçin amatly däl, sebäbi ter siňdirilmez, geýeniň çygly bolmagyna sebäp bolar;material suwuň täsirine düşmeýänligi sebäpli, kiçelmez

Çeýeligi:Çeýeligiň ýoklugy sebäpli, matanyň özüne mahsus uzynlygy we dikelişi bar.Şonuň üçinem, ýygyrtlara garşy durmak üçin ýerüsti bejergä mätäç.

Stokary güýç:Süýümli aýna, Kewlar ýaly güýçli.Şeýle-de bolsa, süýümler biri-birine sürtülende, döwülýär we matanyň gödek görünmegine sebäp bolýar.

Zolýasiýa:Gysga süýüm görnüşinde süýümli aýna ajaýyp izolýatordyr.

Çekiş:Süýümler gowy süýräp, olary perdeler üçin ideal edýär.

Atylylyga garşylyk:Aýna süýümleri ýokary ýylylyga garşylykly, 315 ° C çenli temperatura çydap bilýärler, gün şöhlesiniň, akartmagyň, bakteriýalaryň, galyndylaryň, mör-möjekleriň ýa-da aşgarlaryň täsirine duçar bolmaýarlar.

Kesgitli:Aýna süýümlerine gidroflor kislotasy we gyzgyn fosfor kislotasy täsir edýär.Süýüm aýna esasly önüm bolansoň, käbir çig aýna süýümleri öý izolýasiýa materiallary ýaly seresaplylyk bilen işlemeli, sebäbi süýümiň uçlary näzik we derini deşip bilýär, şonuň üçin süýümli aýna ulanylanda ellik geýmeli.

3. Aýna süýümini öndürmek prosesi

Aýna süýümhäzirki wagtda senagat materialy hökmünde giňden ulanylýan metal däl süýümdir.Adatça, aýna süýüminiň esasy çig malyna dürli tebigy minerallar we adam tarapyndan döredilen himiki maddalar girýär, esasy düzüm bölekleri kremniniň çägesi, hek daşy we gazlandyrylan kül.

Silisiýa gumy öňki aýna ýaly hereket edýär, gazlandyrylan kül we hek daşy eremegiň temperaturasyny peseltmäge kömek edýär.Malylylyk giňelişiniň pes koeffisiýenti, asbest we organiki süýümler bilen deňeşdirilende pes ýylylyk geçirijiligi bilen süýümli aýnany ýylylygy çalt ýaýradýan ölçegli durnukly material edýär.

Aýna süýümlerbirleşmek, eremek, egirmek, örtmek, guratmak we gaplamak ýaly prosesleri öz içine alýan göni eremek arkaly öndürilýär.Topar aýna önümçiliginiň başlangyç ýagdaýy bolup, onda maddy mukdarlar gowy garylýar we garyndy 1400 ° C ýokary temperaturada eremek üçin peje iberilýär.Bu temperatura gumy we beýleki maddalary eredilen ýagdaýa öwürmek üçin ýeterlikdir;eredilen aýna gaýtadan işleýjä akýar we temperatura 1370 ° C çenli peselýär.

Aýna süýümleri egirilende, eredilen aýna gaty inçe deşikli ýeňden çykýar.Astar plastinka elektron görnüşde gyzdyrylýar we hemişelik ýapyşyklygy saklamak üçin temperaturasy dolandyrylýar.Suw reaktiwasy, takmynan 1204 ° C temperaturada ýeňden çykanda süzmek üçin ulanyldy.

Eredilen aýnanyň ekstrudirlenen akymy, diametri 4 μm-dan 34 μm aralygynda mehaniki usulda çekilýär.Dartgynlylyk ýokary tizlikli şemal bilen üpjün edilýär we eredilen aýna filamentlere çekilýär.Iň soňky tapgyrda, filamentlere çalgy ýaglary, baglaýjylar we birleşdiriji serişdeleriň himiki örtükleri ulanylýar.Ricaglamak, filamentleri ýygnalyp, paketlere ýaralanýandygy sebäpli aşgazandan goramaga kömek edýär.Ölçegden soň süýümler peçde guradylýar;süzgüçler soňra kesilen süýümlere, aýlawlara ýa-da ýüplüklere gaýtadan işlemek üçin taýýar.

4.aýna süýüminiň ulanylmagy

Fiberglas 540 ° C-de başlangyç güýjüniň 25% -ini ýakmaýan we saklamaýan organiki däl materialdyr.Himiki maddalaryň köpüsi aýna süýümlerine az täsir edýär.Organiki däl süýümli aýna galyp ýa-da ýaramazlaşmaz.Aýna süýümlerine gidroflor kislotasy, gyzgyn fosfor kislotasy we güýçli gidroksidi maddalar täsir edýär.

Ajaýyp elektrik izolýasiýa materialy.Süýümli aýna matalarpes çyglylygy siňdirmek, ýokary güýç, ýylylyga garşylyk we pes dielektrik hemişelik ýaly häsiýetlere eýe bolup, olary çap edilen platalar we izolýasiýa laklary üçin ideal güýçlendiriji edýär.

Süýümli aýnanyň ýokary güýç-agram gatnaşygy ony ýokary güýç we minimal agram talap edýän programmalar üçin ajaýyp material edýär.Dokma görnüşinde bu güýç bir taraplaýyn ýa-da iki taraplaýyn bolup biler, bu awtoulag bazarynda, raýat gurluşygynda, sport harytlarynda, howa giňişliginde, deňizde, elektronikada, Öý we ýel energiýasynda köp sanly programma üçin dizaýnda we çykdajyda çeýeligi üpjün edip biler.

Şeýle hem, gurluş kompozitlerini, çap edilen platalary we dürli ýörite maksatly önümleri öndürmekde ulanylýar.Dünýäde ýyllyk aýna süýüminiň öndürilişi takmynan 4,5 million tonna, esasy öndürijiler Hytaý (60% bazar paýy), ABŞ we Europeanewropa Bileleşigi.

“Chongqing Dujiang Composites Co., Ltd.”

Biz bilen habarlaşyň:

Email:marketing@frp-cqdj.com

WhatsApp: +8615823184699

Telefon: +86 023-67853804

Web: www.frp-cqdj.com


Iş wagty: 29-2022-nji sentýabr