Jübi telefony
+86 023-67853804
E-poçta
marketing@frp-cqdj.com
sahypa_banner

habarlar

Fiberglas ajaýyp aýratynlyklary bolan organiki däl metal däl materialdyr.Iňlis diliniň asyl ady: aýna süýüm.Goşundylar kremniniň, alýuminiň, kalsiý oksidiniň, bor oksidiniň, magniý oksidiniň, natriý oksidiniň we ş.m.Ahyrynda dürli önümler emele gelýär.Aýna süýümli monofilamentiň diametri birnäçe mikrondan 20 mikrona çenli üýtgeýär, bu bolsa saçyň 1 / 20-1 / 5-e deňdir.Müňlerçe monofilamentlerden durýar we adatça birleşdirilen materiallarda, elektrik izolýasiýa materiallarynda we ýylylyk izolýasiýa materiallarynda, zynjyr substratlarynda we ş.m. güýçlendiriji material hökmünde ulanylýar.

Aýna süýümiň hili birnäçe önüm aýratynlyklaryndan tapawutlanýar:

Aýna, adatça, gaty we näzik bir zat hasaplanýar we gurluş materialy hökmünde ulanmak üçin amatly däl.Şeýle-de bolsa, ýüpege çekilse, güýji ep-esli ýokarlanar we çeýeligi bolar.Şonuň üçin, rezin bilen şekil berilenden soň, ajaýyp gurluş materialyna öwrülip biler.Aýna süýümleri, diametri azaldygyça güýçlenýär.Güýçlendiriji material hökmünde,aýna süýümaşakdaky aýratynlyklara eýedir:

(1) ensokary dartyş güýji we kiçi uzalma (3%).

(2) Elokary elastik koeffisiýenti we berkligi.

(3) Elastik çäkde uzalmagyň mukdary köp we dartyş güýji köp, şonuň üçin täsir energiýasynyň siňdirilmegi uly.

(4) ableangyjy däl we gowy himiki garşylygy bolan organiki däl süýüm.

(5) Suwuň pes siňdirilmegi.

(6) Ölçegli durnuklylyk we ýylylyga garşylyk hemmesi gowy.

(7) Aç-açan we ýagtylygy geçirip bilýär.

Hil E-aýna süýümine nähili täsir edýäraýlanmak?

Satyn alanyňyzda hemmämiz bilýärisElektron aýna süýümiaýlanmak, ýokary hilli E-aýna süýümli aýlaw satyn almaly, ýöne E-aýna süýümli hereketiň hiliniň E-aýna süýüminiň hereketine nähili täsir edýändigini bilýärsiňizmi?

Aslynda, E-aýna süýümli hereketiň hili, E-aýna süýüminiň hereketine aç-açan täsir edýär.Mysal üçin, E-aýna süýümli hereketiň hyzmat ediş möhleti, E-aýna süýümli hereketiň hili bilen berk baglanyşykly.Mundan başga-da, hil E-aýna süýümli hereket edýän pudagyň ulanylmagyna-da täsir edýär.

Alkalsyz aýna süýümli aýlaw satyn almagy saýlanymyzda, arzan önümleri satyn almazlyk üçin elimizden gelenini etmeli we aşgazansyz aýna süýüminiň hereketiniň hiline görä aşgazansyz aýna süýümli hereket etmeli.Hünär ussatlygy, innowasiýa, bitewilik we müşderilere gönükdirilen hyzmat garaýşyna laýyklykda,CQDJComapanýokary hilli enjamlary öndürmek, aýna süýümli marka kärhanasyny döretmek we ertiriň has gowy bolmagy üçin içerki we daşary ýurtly kärdeşleri bilen elleşmek maksady bilen gowulaşmagy we ösüşe çalyşmagyny dowam etdirýär.Biz siziň bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyga we ýurdumyzyň aýna süýümli material senagatynyň ösüşine bilelikde goşant goşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Alkalsyz aýna süýüminiň hilini nädip tapawutlandyrmalyaýlanmak?

Häzirki wagtda ulanmakElektron aýna süýümli hereketbarha köpelýär, şonuň üçin satyn alanyňyzda E-aýna süýüminiň hereketiniň hilini nädip tapawutlandyrmaly?Aşakda aşgazansyz aýna süýümli hereketlendiriji öndüriji tarapyndan giriş.Aşakdaky teklipler size peýdaly bolar diýip umyt edýärin.

1. Alkalsyz aýna süýümli hereketlendiriji öndürijiden has ýokary hilli aýlanýan süýümli aýna süýüminiň arassa ýüzüne, toruň egriji we dokma çyzyklarynyň deň we göni, berkligi has gowy we mesh birmeňzeşdir.Beýleki bir tarapdan, hiliniň pesligi bilen hereket edýän aşgazansyz aýna süýümi deň däl gözeneklere we berk berklige eýe.

2. Alkalsyz aýna süýümli herekethas oňat hilli ýalpyldawuk we birmeňzeş reňkde bolýar, pes hilli aýna süýümi pes hilli hereket etmek diňe bir degmek üçin tiken däl, eýsem gara we reňkli.

3.E-aýna süýümli hereketiň hiline ony uzatmak bilen hem baha berip bolýar.Gowy hilli elektron aýna süýümi aňsatlyk bilen deformasiýa edilmeýär we uzalmak arkaly dikeldilip bilner, pes hilli E-aýna süýümi uzaldylandan soň deformasiýasyndan dikeltmek kyn, bu adaty ulanyşa täsir eder.

Alkogolsyz aýna süýüminiň ulanylýan meýdanlaryny gysgaça suratlandyryňaýlanmak

Aerokosmosda, harby we beýleki ugurlardaky materiallara aýratyn talaplar sebäpli, E-aýna süýümli hereketiň ulanylmagy has ýygy bolýar, sebäbi elektron aýna süýümli hereket etmek ýeňil agram, ýokary güýç, gowy täsir garşylygy we ýangynyň yza galmagy ýaly aýratynlyklara eýedir.

Alkogolsyzaýna süýümli hereketlendirijiaşgazansyz aýna süýümli hereketiň gowy ölçegli häsiýetlere we berkidiş ýerine ýetirijiligine eýedigini aýtdy.Polat, beton we beýleki materiallar bilen deňeşdirilende, aşgazansyz aýna süýümini herekete getirýän ýeňil agram we poslama garşylyk aýratynlyklary bar.aýlanmak köprüler, duralgalar, awtoulag ýollary, trestle köprüleri, kenarýaka binalary we turbageçirijiler ýaly önümçilik infrastrukturasy üçin amatly material boldy.

ProgrammaElektron aýna süýümli hereket elektrik we elektron meýdanlarynda esasan elektrik izolýasiýasyny, poslama garşylygy we beýleki aýratynlyklaryny ulanýar.Elektron we elektron ulgamynda hereket edýän elektron aýna süýüminiň goşundylary esasan elektrik wyklýuçatel gutulary, elektrik geçiriji gutular, gural paneli örtükleri, izolýatorlar, izolýasiýa gurallary, motor örtükleri we ş.m. elektrik geçiriji liniýalarda birleşdirilen kabel ýaýlary, kabel çukurlary bar ýaýlar we ş.m.


Iş wagty: 23-2022-nji sentýabr