sahypa_banner

habarlar

Süýümli aýna çybyklarýasaldysüýümli aýna aýlanmakwerezin.Theaýna süýümleradatça kremniniň çägesinden, hek daşyndan we bilelikde erän beýleki minerallardan ýasalýar.Rezin, adatça poliester ýa-da epoksi görnüşidir.Bu çig mal degişli mukdarda taýýarlanýar.

Fiberglasyň emele gelmegi:Aýna süýümleri inçe süýümlere çekilýär ýa-da ekstradisiýa edilýär.Soňra bu ýüpler bir ýere jemlenip, has galyň bukja emele getirýärler.Soňra bu bukja rezin hammamdan çekilýär ýa-da süýümleri deň derejede örtmek üçin rezin bilen sepilýär.

Galyp:Soňra rezin bilen örtülen süýümler aýlanýan mandrele ýa-da hasa görnüşinde galypdyr.Bu amal el bilen ýa-da önümçiligiň göwrümine baglylykda awtomatiki enjamlary ulanmak arkaly amala aşyrylyp bilner.

Bejeriş:Süýümli aýna gerekli şekilde galypdyr, ony bejermeli ýa-da gatylaşdyrmaly.Bu, adatça ulanylýan peçiň görnüşine baglylykda peçdäki ýokary temperaturada ýa-da himiki bejeriş prosesi arkaly edilýär.

Süýümli aýna çybyklar
Süýümli aýna çybyklar

Tamamlamak:Süýümli aýna hasasy bejerilenden soň, artykmaç materialy kesmek, tekiz ýüzüne ýetmek üçin çägelemek, goramak we estetika üçin zerur örtükleri ýa-da bezegleri goşmak ýaly goşmaça gutarnykly amallary başdan geçirip biler.

Bu çybyklar ýeňil, güýçliligi we çydamlylygy sebäpli dürli programmalarda ulanylýarBalyk tutulýan çybyklar / çadyr polýuslary / uçlar we güýmenje senetleri / Gurluşyk we önümçilik goşundylary.Indi bolsa möhüm zat, Oba hojalygynda giňden ulanylýar.
Dürli amaly programmalar bilen uzak wagtlap dowam edýän bu materiallar häzirki wagtda ekerançylyk tehnikasynyň ösmegine kömek edýär. Fiberglas çybyklary göze görünmeýän oňurga bolup hyzmat edip, ekin goldaw gurluşlarynda möhüm rol oýnaýar.

Teplisanyň gurluşygy we gözegçilik edilýän gurşaw:

Dolandyryş gurşawyna bolan islegiň artmagy bilen,süýümli aýna çybyklarteplisa gurluşygynda tebigy jaý tapdylar.Olaryň çygly şertlerde poslama garşylygy, ekinleri daşarky elementlerden goraýan gurluşlar üçin iň oňat saýlama edýär..Eňil, ýöne berk tebigatysüýümli aýna çybyklarýyladyşhanalaryň gözegçilik edilýän gurşawynda ösümlikleriň ösmegi üçin amatly şertleriň döredilmegini üpjün edýär.

Oba hojalygynda süýümli aýna

Setir örtükleri we pes tuneller:

Ekinleriň garaşylmadyk howa şertlerine sezewar bolan açyk meýdanlarda,süýümli aýna çybyklarhatar örtükleriň we pes tunelleriň gurluşygynda möhüm rol oýnaýar.

Süýümli aýna çybyklarýeňil dizaýny bilen ekinleri amatsyz howa şertlerinden, zyýan berijilerden we dürli daşky gurşaw faktorlaryndan goramak üçin täsirli galkan bolup hyzmat edip, ýönekeý gurnama we ýokary herekete ukyplylygy üpjün edýär.şonuň üçin crop möwsümleýin ekinleri goramak üçin netijeli çözgüt hödürleýärler.

Süýümli aýna çybyklar

Agaç nahallary we bagban goldawy:
Süýümli aýna çybyklartäsirini ýyllyk ekinlerden başga-da baglara ýaýratmak.Treesaş agaçlar köplenç dogry ösmegi üçin goldaw talap edýär wesüýümli aýna çybyklaragaçlary berkitmek üçin çydamly we howa çydamly çözgüdi üpjün ediň.Baglar bu çybyklaryň uzak ömründen we ygtybarlylygyndan peýdalanýar, üzümçiliklerde trelling ulgamlarynyň durnuklylygyny üpjün edýär we miweli agaçlaryň ösmegini goldaýar.

Oba hojalygyna goldaw üçin süýümli aýna çybyklar

Damjalaýyn suwaryş :
Häzirki zaman oba hojalygynyň özeni wesüýümli aýna çybyklardamjalaýyn suwaryş ulgamlaryny goldamak arkaly bu netijelilige goşant goşuň.Olaryň poslamaýan häsiýetleri, suwaryş turbalaryny we böleklerini oturtmak üçin iň amatly saýlawy edýär.Bu programma diňe bir suwuň täsirini üpjün etmek bilen çäklenmän, suwaryş infrastruktura ulgamyna berklik gatlagyny hem goşýar.

Suwaryşda süýümli aýna çybyklar

Maldarçylyk we suw hojalygy:
Maldarçylyk pudagynda,süýümli aýna çybyklarderwezeler we paneller ýaly ýeňil we çydamly enjamlaryň gurluşygynda rol oýnaýar.Bu çybyklaryň poslama çydamly tebigaty, ekerançylykda köplenç duş gelýän kyn şertlerde has gymmatlydyr.Mundan başga-da, süýümli aýna çybyklar ýüzýän tor kapasalary we beýleki suw ekerançylyk ulgamlary üçin goldaw desgalarynyň döredilmegine goşant goşup, suw hojalygynda peýdalydyr.

Şonuň üçin ,Süýümli aýna çybyklardurnuklylyk we netijelilik ýörelgelerine laýyk gelýän çözgütleri hödürläp, ýuwaşlyk bilen häzirki zaman oba hojalygynyň matasyna dokaldylar.Uzak wagtlap oba hojalygyny ösdürmek hökmünde.Bularsüýümli aýna çybyklarekerançylyk üçin innowasion materiallaryň potensialynyň subutnamasy hökmünde dur.

Önümimiz

Süýüm aýna aýlanmak

Resin

Süýümli aýna çybyklar

Süýümli aýna turba

Biz bilen habarlaşyň
Telefon belgisi: +8615823184699
Email: marketing@frp-cqdj.com
Sahypa: www.frp-cqdj.com


Iş wagty: 21-2024-nji mart

Pricelist üçin sorag

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

SORAGY tabşyrmak üçin basyň